”Rent” trä från ett miljömässigt acceptabelt skogsbruk är ett hållbart material. Trähusen intar en stark ställning i vår svenska byggnadstradition och i andra skogsrika trakter världen över. Då trä är det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet är det också vår tids klimatsmarta materialval för stommar i både små och stora hus.  För trähus finns två huvudprinciper: En massiv trästomme av timmer eller moderna massivträelement, alternativt en regelkonstruktion där träet endast är bärande.  Läs mer

Trä binder stora mängder koldioxid när det växer och i jämförelse med cementtillverkning kräver virkesproduktionen obetydligt med energi. Studier har också visat att vi mår bra av att vistas i trähus. Ja, trä har utan tvekan många fantastiska egenskaper. Baksidan är att dagens skogsbruk, lämnar en del i övrigt att önska vad gäller naturhänsyn. Och att det i konventionella trähusbyggandet används kemikalier som kan påverka hälsa och miljö negativt. Trä är också fuktkänsligt och problem kan uppstå vid felkonstruktion.

Så det är viktigt att välja en sund trähuskonstruktion –  aningen i form av ett träregelhus, med naturfiberisolering och genomgående bra materialval, eller en massivträkonstruktion. Om möjligt, välj trä från hållbart skogsbruk. Satsa på kvalitetsvirke och konstruktivt träskydd, speciellt för utsatta delar av huset. Avstå från att använda tryckimpregnerat virke och giftiga träskyddsmedel. Välj trärena produkter framför limmat trä och limhaltigt skivmaterial.

För- och nackdelar delar med trähus

Trähusens viktigaste fördelar är att:
 • Trä är en förnyelsebar råvara
 • Trä kostar betydligt mindre energi att framställa än cement
 • Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader
 • Trä är lättare än stenmaterial och kan därför reducera kostnader för grundläggning
 • Installationer görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga stendammet
 • Trähuset är torrt från början
 • Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus
Trähusens nackdelar:
 • Underhållsarbete och underhållskostnader är större för trähus än stenhus
 • För god ljudisolering och svalka under värmeperioder kräver trähus större kostnader för isolering än stenhus
 • Träet som används kan ha olika torkningsgrader vilket leder till problem med krympning
 • I konventionellt trähusbyggande används ofta miljö- och hälsovådliga byggnadsmaterial i form av  lim, träskyddsmedel, tryckimpregnering med mer.

Du kan också läsa en jämförelse mellan för- och nackdelar med trähus respektive murade hus här.

Träkonstruktioner- en översikt

Nedan följer en översiktstext om trähus. För att läsa mer detaljerat om olika träbyggnadstekniker klickar du in på sidorna:

Trähus förr och nu

I Norden finns en stark tradition av trähusbyggande. Ursprungligen timrade man hus med massiva väggar av hela timmerstockar. På grund av virkesbrist ersattes timmerhusen så småningom allt mer av träregelhus med utvändig träpanel. Träregelfacken fylldes med sågspån och spikades igen med masonit.

Trähusbyggandet gick alltså från att vara en homogen, massiv konstruktion till att bli en flerskiktskonstruktion. Senare kom sågspånsisoleringen i träregelhusen att ersättas av mineralull. Det som i dagligt tal kallas för trähus är alltså egentligen en sammansatt flerskiktskonstruktion, där endast det bärande regelverket behöver vara av trä, men väggen i övrigt består av glasull, gips och olika träbaserade skivmaterial – med hälso- och miljöskadliga lim i. Se byggskivor och lim.  Som tätskikt i väggen används vanligen plastfolie. Hus fyllda med dåliga material och inte så värst mycket till trähus kan tyckas. 

Hållbara regelhus

Men träregelhus måste såklart inte vara dåliga konstruktioner. Deras miljöprestanda beror helt på vad man fyller väggarna med. En positiv sak är att man i jämförelse med massiva trähus spar på virket och med kunskap, noggrannhet vid utförandet och bra material som naturfiber isolering och undvikande av byggkemikalier går det att bygga väldigt bra träregelhus. Det finns idag flera trähusföretag som satsat på hållbarhet och sunda material.

Massiva trähus

På senare år har man åter börjat bygga hus med homogena träväggar. Den massiva träbyggnadstekniken bygger vidare på timmerhustraditionen men i en mer energieffektiv konstruktion utan knutar och springor mellan stockarna.

De moderna massivträhusen framställas genom fabrikstillverkning av stora massivträelement bestående av hopfogade bräder. Massivträhusen har goda egenskaper med avseende på fukt, isolering och brandmotstånd. Även om mycket trä åtgår behöver detta inte vara högkvalitativt utan även lite sämre virkeskvalitet kan med  användas.