Text och bild: Cathrine Bülow. Trä är ett förnyelsebart och naturligt byggmaterial, som intar en stark ställning i vår svenska byggnadstradition. Trä binder stora mängder koldioxid när det växer. I jämförelse med cementtillverkning kräver virkesproduktionen betydligt mindre energi.

“Rent” trä, från ett miljömässigt acceptabelt skogsbruk, är därför en miljövänlig byggprodukt. Trots detta finns det betydligt fler sjuka trähus än det finns sjuka stenhus. Det beror dels på att träet är mer fuktkänsligt och mögelproblem lättare kan uppstå vid felkonstruktion, dels på att en sammansatta byggmaterial i trä innehåller olika kemikalier, t.ex. formaldehydhaltiga spånskivor och andra limmade produkter. Giftiga träskyddsmedel och tryckimpregnering är andra problem relaterade till konventionellt träbyggande. Läs merDSC_0011

Om du ska bygga med trä, välj en sund trähuskonstruktion — ett träregelhus, med naturlig isolering och hygroskopiskt tätskikt, eller en massivträkonstruktion. Om möjligt, välj trä från skogsbruk med stor naturhänsyn. Satsa på kvalitetsvirke och konstruktivt träskydd, speciellt för utsatta delar av huset. Avstå från att använda tryckimpregnerat virke och giftiga träskyddsmedel. Välj rena träprodukter framför sammansatta, limmade produkter som spånskivor.

Skogsbruket och trähusen

I träden binds många gånger så mycket koldioxid som den mängd som släppts ut i atmosfären. Detta tillsammans med låg energiförbrukning vid virkesframställning gör trä till ett i grunden klimatsmart och miljömässigt bra byggmaterial.

Rovdrift, kalhyggen samt användning av giftiga bekämpningsmedel både vid plantering och för behandling av färdigt virke har dock många gånger gjort träet till ett dåligt miljöval. Situationen har förbättras, men mycket återstår att göra. Informationen om timrets härkomst försvinner ofta redan i sågverken.  Tall- och granplantor kan vara behandlade med bekämpningsmedel. Oftast ett nervgift som heter cypermetrin. Det är en s.k. pyretroid, besläktad med permetrin.

Sverige är en av de största skogsproducenterna i världen. Virke står för en betydande del av våra exportintäkter. Priset för detta har delvis varit rovdrift med massavverkning och kalhyggen samt avverkning av urskog, fjällnära skog och andra speciellt värdefulla biotoper. På senare år har dock kunskapen om skogens betydelse ökat. Återväxten är numera god. Fler träd planteras än det avverkas, rena kalhyggen. Användning av bekämpningsmedel och gödslingen har minskat kraftigt.

Trots det återstår mycket att göra innan vi har ett ekologiskt skogsbruk. Alla träd har inte samma värde. En gammal skog, med en mångfald av olika arter, har helt andra naturvärden än monokulturskogar dominerade av gran. Idealet är att gynna ett biologiskt rikt skogsbestånd med såväl löv- som barrträd, att spara ett visst antal äldre träd samt ha ett naturligt skogsbruk där man varsamt avverkar timmer istället för att massavverka. I särskilt känsliga miljöer kan man köra med häst istället för med skogsmaskiner.

Trä ett miljövänligt om:

 • Träet tas från ett skogsbruk som bedrivs med miljöhänsyn och där man sörjer för återväxten
 • Bekämpningsmedel av plantor eller träskyddsmedel inte används.
 •  

Kvalitetsmärkning av trävaror

fsc-logo Det är idag främst tropiskt trä som är certifierat för att man ska ha en garanti för att det inte är regnskogsträ, men även i Sverige är drygt 9 miljoner hektar svensk skog märkt. FSC (Forest Stewardship Council) är den ledande märkningen. Det är en sammanslutning av vissa miljöorganisationer, trävaruhandlare och vetenskapliga forskningsinstitut. Märkningen ställer krav på en lägsta norm för miljöanpassat skogsbruk, men har dock kritiserats för att inte ha tillräckligt hårda kriterier. En märkning som ställer högre krav, “eco-timber”,  har därför utvecklats, men är ännu inte särskilt spridd. Det finns också vissa mindre sågverk som tillhandahåller kvalitetsvirke som avverkats med särskild naturhänsyn.

Trähusets för- och nackdelar

Trähusen viktigaste fördelar är att:

 • Trä är en förnyelsebar råvara
 • Trä kostar betydligt mindre energi att framställa än cement
 • Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader
 • Trä är lättare än stenmaterial och kan därför reducera kostnader för grundläggning
 • Installationer görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga stendammet
 • Trähuset är torrt från början
 • Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus

Trähusens nackdelar:

 • Underhållsarbete och underhållskostnader är större för trähus än stenhus
 • För god ljudisolering och svalka under värmeperioder kräver trähus större kostnader för isolering än stenhus
 • Träet som används kan ha olika torkningsgrader vilket leder till problem med krympning
 • I konventionellt trähusbyggande används ofta miljö- och hälsovådliga byggnadsmaterial i form av spånplattor, limmer, träskyddsmedel, tryckimpregnering

Trähuskonstruktioner

I Norden finns en stark tradition av trähusbyggande. Ursprungligen timrade man hus med massiva väggar av hela timmerstockar. På grund av virkesbrist ersattes timmerhusen så småningom allt mer av träregelhus med utvändig träpanel. Träregelfacken fylldes med sågspån och spikades igen med masonit. Trähusbyggandet gick alltså från att vara en homogen, massiv konstruktion till att bli en flerskiktskonstruktion.

Moderna “trähus” — inte alltid så mycket trä

Bild: Steffen Voss, Flicr. Isolera miljövänligt
Bild: Steffen Voss, Flicr. Isolera miljövänligt.

Senare kom sågspånsisoleringen i träregelhusen att ersättas av mineralull. Det som i dagligt tal kallas för trähus är alltså egentligen en sammansatt flerskiktskonstruktion, där endast det bärande regelverket och fasadmaterialet är av trä, men väggarnas innandöme ofta består av mineraliskt isoleringsmaterial. Som tätskikt i väggen används vanligen plastfolie. På reglarna monteras någon form av skivmaterial — vilket kan vara problematiskt för inomhusmiljön, då många av dem innehåller hälsoskadliga limmer, till exempel formaldehydhaltiga spånplattor. Se byggskivor och lim.Därtill kommer ofta andra byggifter som tryckimpregnerat virke, träskyddsmedel, fogskum, fogmassa och limmer.

Moderna, konventionella “trähus” består alltså inte av speciellt mycket trä och innehåller ofta miljöproblematiska produkter.

De sammansatta väggarna kan också få problem med köldbryggor och fukt pga materialmöten, övergångar och olika egenskaper hos de ingående materialen. Läs mer om hur detta undviks under trähus-regelkonstruktioner.

Det går att bygga bra flerskiktskonstruktioner!

Ekologiskt trähus, växhuset, Söderhamn.
Ekologiskt trähus, växhuset, Söderhamn.

Men det är väl bra att spara virke istället för att bygga massivt?  Ja, visst kan det vara så, och med kunskap, noggrannhet vid utförandet och bra material som naturlig isolering och undvikande av byggkemikalier går det att bygga väldigt bra träregelhus. Det finns idag flera trähusföretag som satsat på hållbarhet och sunda material.

Moderna massivträhus

På senare år har man åter börjat bygga hus med homogena träväggar. Den massiva träbyggnadstekniken bygger vidare på timmerhustraditionenmen utan knuttimringens nackdelar med springor och dåliga värmevärden.

De moderna massivträhusen framställas genom fabrikstillverkning av stora massivträelement. Massivträhusen har goda egenskaper med avseende på fukt, isolering och brandmotstånd. Även om den del trä åtgår behöver detta inte vara högkvalitativt utan även lite sämre virkeskvalitet kan användas.

Massivträvilla.DSC_0011

Om du ska bygga med trä, välj en sund trähuskonstruktion — ett träregelhus, med naturlig isolering och hygroskopiskt tätskikt, eller en massivträkonstruktion. Om möjligt, välj trä från skogsbruk med stor naturhänsyn. Satsa på kvalitetsvirke och konstruktivt träskydd, speciellt för utsatta delar av huset. Avstå från att använda tryckimpregnerat virke och giftiga träskyddsmedel. Välj rena träprodukter framför sammansatta, limmade produkter som spånskivor.

Skogsbruket och trähusen

I träden binds många gånger så mycket koldioxid som den mängd som släppts ut i atmosfären. Detta tillsammans med låg energiförbrukning vid virkesframställning gör trä till ett i grunden klimatsmart och miljömässigt bra byggmaterial.

Rovdrift, kalhyggen samt användning av giftiga bekämpningsmedel både vid plantering och för behandling av färdigt virke har dock många gånger gjort träet till ett dåligt miljöval. Situationen har förbättras, men mycket återstår att göra. Informationen om timrets härkomst försvinner ofta redan i sågverken.  Tall- och granplantor kan vara behandlade med bekämpningsmedel. Oftast ett nervgift som heter cypermetrin. Det är en s.k. pyretroid, besläktad med permetrin.

Sverige är en av de största skogsproducenterna i världen. Virke står för en betydande del av våra exportintäkter. Priset för detta har delvis varit rovdrift med massavverkning och kalhyggen samt avverkning av urskog, fjällnära skog och andra speciellt värdefulla biotoper. På senare år har dock kunskapen om skogens betydelse ökat. Återväxten är numera god. Fler träd planteras än det avverkas, rena kalhyggen. Användning av bekämpningsmedel och gödslingen har minskat kraftigt.

Trots det återstår mycket att göra innan vi har ett ekologiskt skogsbruk. Alla träd har inte samma värde. En gammal skog, med en mångfald av olika arter, har helt andra naturvärden än monokulturskogar dominerade av gran. Idealet är att gynna ett biologiskt rikt skogsbestånd med såväl löv- som barrträd, att spara ett visst antal äldre träd samt ha ett naturligt skogsbruk där man varsamt avverkar timmer istället för att massavverka. I särskilt känsliga miljöer kan man köra med häst istället för med skogsmaskiner.

Trä ett miljövänligt om:

 • Träet tas från ett skogsbruk som bedrivs med miljöhänsyn och där man sörjer för återväxten
 • Bekämpningsmedel av plantor eller träskyddsmedel inte används.
 •  

Kvalitetsmärkning av trävaror

fsc-logo Det är idag främst tropiskt trä som är certifierat för att man ska ha en garanti för att det inte är regnskogsträ, men även i Sverige är drygt 9 miljoner hektar svensk skog märkt. FSC (Forest Stewardship Council) är den ledande märkningen. Det är en sammanslutning av vissa miljöorganisationer, trävaruhandlare och vetenskapliga forskningsinstitut. Märkningen ställer krav på en lägsta norm för miljöanpassat skogsbruk, men har dock kritiserats för att inte ha tillräckligt hårda kriterier. En märkning som ställer högre krav, “eco-timber”,  har därför utvecklats, men är ännu inte särskilt spridd. Det finns också vissa mindre sågverk som tillhandahåller kvalitetsvirke som avverkats med särskild naturhänsyn.

Trähusets för- och nackdelar

Trähusen viktigaste fördelar är att:

 • Trä är en förnyelsebar råvara
 • Trä kostar betydligt mindre energi att framställa än cement
 • Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader
 • Trä är lättare än stenmaterial och kan därför reducera kostnader för grundläggning
 • Installationer görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga stendammet
 • Trähuset är torrt från början
 • Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus

Trähusens nackdelar:

 • Underhållsarbete och underhållskostnader är större för trähus än stenhus
 • För god ljudisolering och svalka under värmeperioder kräver trähus större kostnader för isolering än stenhus
 • Träet som används kan ha olika torkningsgrader vilket leder till problem med krympning
 • I konventionellt trähusbyggande används ofta miljö- och hälsovådliga byggnadsmaterial i form av spånplattor, limmer, träskyddsmedel, tryckimpregnering

Trähuskonstruktioner

I Norden finns en stark tradition av trähusbyggande. Ursprungligen timrade man hus med massiva väggar av hela timmerstockar. På grund av virkesbrist ersattes timmerhusen så småningom allt mer av träregelhus med utvändig träpanel. Träregelfacken fylldes med sågspån och spikades igen med masonit. Trähusbyggandet gick alltså från att vara en homogen, massiv konstruktion till att bli en flerskiktskonstruktion.

Moderna “trähus” — inte alltid så mycket trä

Bild: Steffen Voss, Flicr. Isolera miljövänligt
Bild: Steffen Voss, Flicr. Isolera miljövänligt.

Senare kom sågspånsisoleringen i träregelhusen att ersättas av mineralull. Det som i dagligt tal kallas för trähus är alltså egentligen en sammansatt flerskiktskonstruktion, där endast det bärande regelverket och fasadmaterialet är av trä, men väggarnas innandöme ofta består av mineraliskt isoleringsmaterial. Som tätskikt i väggen används vanligen plastfolie. På reglarna monteras någon form av skivmaterial — vilket kan vara problematiskt för inomhusmiljön, då många av dem innehåller hälsoskadliga limmer, till exempel formaldehydhaltiga spånplattor. Se byggskivor och lim.Därtill kommer ofta andra byggifter som tryckimpregnerat virke, träskyddsmedel, fogskum, fogmassa och limmer.

Moderna, konventionella “trähus” består alltså inte av speciellt mycket trä och innehåller ofta miljöproblematiska produkter.

De sammansatta väggarna kan också få problem med köldbryggor och fukt pga materialmöten, övergångar och olika egenskaper hos de ingående materialen. Läs mer om hur detta undviks under trähus-regelkonstruktioner.

Det går att bygga bra flerskiktskonstruktioner!

Ekologiskt trähus, växhuset, Söderhamn.
Ekologiskt trähus, växhuset, Söderhamn.

Men det är väl bra att spara virke istället för att bygga massivt?  Ja, visst kan det vara så, och med kunskap, noggrannhet vid utförandet och bra material som naturlig isolering och undvikande av byggkemikalier går det att bygga väldigt bra träregelhus. Det finns idag flera trähusföretag som satsat på hållbarhet och sunda material.

Moderna massivträhus

På senare år har man åter börjat bygga hus med homogena träväggar. Den massiva träbyggnadstekniken bygger vidare på timmerhustraditionenmen utan knuttimringens nackdelar med springor och dåliga värmevärden.

De moderna massivträhusen framställas genom fabrikstillverkning av stora massivträelement. Massivträhusen har goda egenskaper med avseende på fukt, isolering och brandmotstånd. Även om den del trä åtgår behöver detta inte vara högkvalitativt utan även lite sämre virkeskvalitet kan användas.

Massivträvilla.