Text och bild: Cathrine Bülow. Dagens byggande är en av de mest miljöförstörande aktiviteterna i samhället. Stora utsläpp av miljö- och klimatskadliga ämnen uppstår vid tillverkning av material som betong, stål, aluminium, plaster och mineralull, vid materialtransporter och för att värma upp våra hus. Cirka 40 % av de kemikalier som produceras byggs in i våra hus. Många av dem är skadliga, t.ex. cancerframkallande eller reproduktionsstörande och äventyrar därmed både arbetarnas och de boendes hälsa. En stor mängd avfall uppstår också för varje hus som byggs. Och inte sällan sker nya byggnationer på bekostnad av värdefull naturmark eller odlingsmark.  Men det behöver inte vara så!

Vad är ekologiskt byggande?

Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ordet eko har sitt ursprung i grekiska oikoshushushåll, och är besläktat med ekonomi. Att bygga verkligt ekologiskt innebär därför att hushålla med begränsade resurser och att bygga på ett sätt som samspelar väl med det som finns runtomkring, det vill säga naturen inklusive oss själva. Det hänger ihop. Ett miljövänligt hus är också ett människovänligt hus. Ett ekologiskt hållbart byggande är inte begränsat till en typ av byggnadskonstruktion eller till en arkitektonisk stil. Ett ekologiskt synsätt kan tillämpas på allt från slott till koja, på såväl hus med modernistiskt som traditionellt formspråk. Ett miljöanpassat hus kan vara ett lågbudgetprojekt eller byggas med exklusiva och påkostade material.

Fyra byggekologiska principer

  1. Bygg giftfritt. Använd sunda och naturliga material som kan återinföras till naturens kretslopp utan att skada dem och som inte leder till dålig inomhusmiljö för de boende. För husen vi lever i påverkar och interagerar med våra kroppar. De är som den norske ekoarkitekten Bjørn Berge uttrycker det vår tredje hud. Bra material ger inte upphov till skadliga emissioner vid tillverkning, byggnation, brukarfas eller vid deponi..
  2. Bygg robusta, långlivade hus med klimatreglerande buffertväggar – Eftersom allt byggande innebär miljöbelastning och resursuttag är det enda ekologiskt försvarbara att bygga hus med lång livslängd. Men idag präglas branschen av en häpnadsväckande kortsiktighet där många nybyggda hus har en livslängd på cirka 50-60 år. Med rätt material och robusta konstruktionsval går det däremot att bygga robusta hus håller länge.
  3. Värna naturmiljön. Utgå från platsens förutsättningar och inkräkta så lite som möjligt på omgivningen. Undvik plansprängningar och fällning av värdefulla träd och buskar. Bevara så mycket av naturmiljön som möjligt och satsa på en variationsrik gård med olika småbiotoper t.ex. en damm, fruktbärande träd, buskar och örter. Då kan många olika arter trivas och du hjälper till att förbättra den lokala biologiska mångfalden. Avstå konsekvent från bekämpningsmedel och konstgödsel.
  4. Bygg klimatssmart och spara på alla resurser. Sträva efter en minimal förbrukning av energi, material, vatten och el. För att uppnå detta ska byggnaden vara välisolerad och vindtät.  Varmvatten-, el- och energisystem ska baseras på förnyelsebara energikällor, som sol, vind, vatten eller biomassa. Bygg inte större än du behöver och vid renovering gäller det att ta vara på det som finns och vårda och laga äldre hus och byggnadsdelar istället för att riva och brutalrenovera.

Se upp för greenwash

Se upp för falska profeter. Eftersom miljöfrågan blivit allt mer kommersiellt intressant finns starka ekonomiska intressen inom byggbranschen som agerar för att allt ska fortsätta som vanligt fast med ”grönmärkning”. En stark kemilobby har till exempel lyckats stoppa både en skärpning av EU:s kemikalielagstiftning och ett svenskt förbud av PVC (som nu presenteras som miljövänlig). Ibland ställs olika miljöfrågor mot varandra på ett ohederligt sätt – till exempel kan polyuretanisolering, som har en extremt dålig miljöprofil användas för energieffektivisering och därmed klimattvättas till en ”grön” byggprodukt.  Så var kritisk! Produkter och metoder är inte alltid så bra som det låter. Både eternit och enstegstätade fasader påstods en gång i tiden vara revolutionerande och säkra lösningar. Ett säljargument man särskilt ska dra öronen åt sig när man hör är ordet underhållsfritt för det betyder i praktiken nästan alltid underhållsomöjligt.

Lär av det traditionella byggandet

Det är svårt att hitta ett modernt hus som är lika ekologiskt hållbart som ett gammalt hus, skriver de norska GAIA-ekoarkitekterna Butters och Leland. Det traditionella byggandet var lokalt anpassat, man använde timmer, lera, sten och andra naturmaterial från närliggande skogar och åkrar utan naturfrämmande och förorenande ämnen. Och byggandet baserades på empiriska lärdomar om vad som fungerade och inte. Här finns således mycket kunskap att hämta gällande materialval och metoder, ibland i nygamla lösningar som anpassas till dagens energikrav.