Text: Cathrine Bülow. Under en mycket kort tidsperiod har människan skadat och förstört de sofistikerade ekosystem som byggts upp under miljontals år. Genom att använda stora mängder fossila bränslen och naturfrämmande substanser har vi fått problem med global uppvärmning och gifter som inte kan brytas ner i naturen och därför skadar såväl oss själva som djur och växter.

Att tänka ekologiskt handlar om att se till helheten. Dagens byggande är en av de mest miljöförstörande aktiviteterna i samhället. Enorma mängder energi åtgår för att tillverka betong, stål, aluminium och mineralull och för att värma upp våra hus. 40 % av de kemikalier som produceras byggs in i våra hus. Många av dem är skadliga, t.ex. cancerframkallande eller reproduktionsstörande och sätter därmed de boendes hälsa på spel. Det behöver inte vara så!

 

Ekohus- Trosa
Ekologiskt lågenergihus utanför Trosa- byggt med naturliga, sunda material.

Börja med din egen bostad!

När det miljöförstörande byggandet ersätts av ekologiskt inriktat byggande kommer det att innebär enorma miljövinster.  Du kan börja redan nu, med din bostad. Ett ekologiskt hållbart byggande är inte begränsat till en typ av byggnadskonstruktion eller till en arkitektonisk stil. Ett ekologiskt synsätt kan tillämpas på allt från slott till koja, på såväl hus med modernistiskt som traditionellt formspråk. Ett miljöanpassat hus kan vara ett lågbudgetprojekt eller byggas med exklusiva och påkostade material.

Ett byggekologiskt synsätt innebär:

  • Användning av sunda och naturliga material som kan återinföras till naturens kretslopp utan att skada dem. Materialen ska inte ge upphov till skadliga emissioner vid tillverkning, byggnation, brukarfas eller vid deponi. De bästa byggmaterialen är så oskadliga att byggsoporna i princip kan slängas på komposten! Byggmaterialen ska helst också vara förnyelsebara och energisnåla att framställa.
  • Anpassning till byggfysiologiska lagar och principer som ger friska hus utan problem med mögel och fukt. Speciell hänsyn måste tas till fuktvandringen i huset så att fukt inte innesluts i konstruktionen och orsakar mögel.
  • Hänsyn till naturmiljön. Vid nybyggnation ska man utgå från platsens förutsättningar och inkräkta så lite som möjligt på omgivningen. Undvik plansprängningar och fällning av värdefulla träd och buskar. Anlägg gärna en variationsrik trädgård med t.ex. en damm, fruktbärande träd, buskar och örter. Då kan många olika arter trivas och du hjälper till att förbättra den lokala biologiska mångfalden. Avstå konsekvent från bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Resurssnåla hus. Sträva efter en minimal förbrukning av värme, vatten och el. För att uppnå detta ska byggnaden vara välisolerad och vindtät.  Varmvatten-, el- och energisystem ska baseras på förnyelsebara energikällor, som sol, vind, vatten eller biomassa.