Text: Cathrine Bülow. Natursten – ett byggmaterial med eviga värden.  Ja, något mer slitstarkt än sten är svårt att hitta, speciellt om du väljer en hård bergart som granit eller gnejs-bildade av stelnad magma från jorden inre.

I alla tider har natursten använts som byggmaterial i till  exempel golv, grunder , murar , fasader och bänkskivor.  Det är ofta ett bra miljöval fast buller och dammspridning vid brytning och bearbetning är en nackdel. I vår del av världen är arbetsmiljön kontrollerad men för stenarbetare i länder som Kina är den oftast katastrofalt dålig.  Det tillsammans med kortare transporter är goda skäl att välja så närbruten sten som möjligt.

Det finns därför  urusla arbetsvillkor i länder som Kina har uppmärksammats och när Göteborgs stad gjorde en 2016  kartläggning av finns skäl att välja  som möjligt eller stenar från kontrollerade. Läs mer

Varje sten är unik

Sten är vackert och förhöjer byggnadens eller trädgårdens skönhetsvärden. Som med alla material direkt från naturen är varje sten unik och det finns många olika bergarter att välj på. Kalksten och marmor till golvet eller köksbänken, lerskiffer för takläggning och fasader, granit till golv och yttertrappor, till exempel. I Sverige är sand-och kalksten vanligt Öland och Gotland medan Bohuslän och Kolmården är kända för sina vackra granit.

 

Välj närproducerad sten

Nackdelen med stenbrytning är dammspridning, buller samt att stenbrotten kan förfula landskapet. Ett på senare tid uppmärksammat problem är den stenbrytning som sker i t.ex Kina eller andra fattigare, expansiva regioner i världen. Arbetsmiljön är här många gånger vedervärdig och stenarbetarna drabbas av svåra lungsjukdomar och andra hälsoproblem.

Av miljö- och hälsoskäl, välj inhemsk sten eller sten från grannländerna. Här är arbets- och miljökrav högre och transportsträckorna betydligt kortare.

Natursten

 

Några vanliga bergarter för byggnadsändamål

Diabas

Diabas (2)Diabas är en mörk basisk magmatisk* bergart som bildats genom att den kristalliserat halvvägs upp till jordskorpans övre partier. Diabasens hårdhet orsakas av en relativt hastig avkylning som resulterat i en tät och hård bergart. Stenen används primärt för monument, skulpturer och andra former av konstverk, men även för dekoration av byggnader.

Ett ökande användningsområde är  inredning, mest bänkköksskivor , där sten blir mer och mer populärt. Granit och svart diabas är de mest praktiska då de tål värme, vatten och vassa knivar.

Granit

granitsteinGranit från latinets granum (korn)[ är en av de vanligaste bergarterna. Det är ett klassiskt material för golv, yttertrappor och arbetsbänkar. Granit är mycket hård och sprickfri och har ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och deformering; den är också okänslig för försurat regn. Om man väljer granit till köksbänken får man en syra- och fläckresistent arbetsyta som tål värme upp till 600 grader. Ur ett brytnings- och bearbetningsperspektiv brukar granit benämnas som en så kallad hårdsten, i motsats till marmor, kalksten och andra mjuka bergarter som benämns lössten.

Kalksten

Kalksten är de bergarter som i huvudsak består av mineralet kalkspat. Kalksten är vanligen en sedimentär bergart, men kan också ha bildats genom kemisk utfällning av kalcit. Kalksten är en vanlig ornament- och byggnadssten. Många golv i offentliga miljöer, till exempel påArlanda, Östersunds flygplats och Stockholms central består helt eller delvis av kalksten.

marmorMarmor

Marmor är en metamorf* bergart, strukturen kan vara fin- eller grovkornig. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer. Eftersom marmor är en relativt lättbearbetad bergart och har ett tilltalande utseende har den använts som byggnadssten- och ornamentssten över hela världen under tusentals år. Ren marmor är vit, men föroreningar av olika slag är vanliga och ger då bergarten olika färger, i ett ofta flammigt mönster som kallas för marmorerad
‘Marmor är också vanligt förekommande i det svenska urberget. Kända svenska varianter av marmor är ekebergsmarmor och kolmårdsmarmor.

Se upp med syror!

Vid skötsel av marmor och kalksten bör man tänka på att de är känsliga för syror. Därför skall man aldrig använda sura rengöringsmedel inomhus. Medel för avlägsnande av kalk-beläggningar, som exempelvis toalettrengöring är skadliga och orsakar frätskador. Andra sura vätskor som vin, ättika, vinäger, fruktjuice, kolsyra etc är också skadliga. framför allt är polerade ytor känsliga där matta, etsade fläckar lätt uppstår.

Sandsten

Sandsten är en sedimentär bergart som har ett matrix bestående av sand dvs “sandkorn” med storleken 0,06-2 mm). En sandsten kan ha olika sorters bindemedel som binder samman sandkornen och får då olika egenskaper, till exempel kvarts (som är vanligast), kalkspat, limonit (järnsandsten) eller lera (lersandsten). Sandsten finns på sandiga ställen där kvarts eller kalkspat binder ihop den.
Sandsten är en vanlig byggnads-och ornamnetsten.Till exempel är de flesta av världens katedraler byggda i sandsten) I likhet med kalksten är sandsten lättvittrad. Fasader och monument av sandsten är därför känsliga för surt regn som bryter ner stenen.

Skiffer

skifferstenSkiffer är en bergart som används för olika byggnadsändamål som tak, golv, markbeläggning och fasadbeklädnad. Eftersom skiffern är skiktad och relativt mjuk är den lätt att klyva och på det viset kan man få fram jämntjocka, tunna stenar som är lättmonterade i olika byggsammanhang. Det finns metamorfa och sedimentära skiffersorter. De namnges efter de viktigaste mineralerna som ingår tex metamorfa* granit-glimmerskiffer eller sedimentära* lerskiffrar som oljeskiffer.

Skiffer är slitstarkt med lång livslängd och är förhållandevis prisvärt. Men man ska se upp med billigt skiffer från Kina och Indien och s.k portoskiffer. Dessa sorter tål inte vårt klimat och bryts under usla arbetsförhållanden. Idag är Spanien världens största skifferproducent. England är också en stor producent med gammal skiffertradition och på många gamla skiffertak i Sverige ligger engelsk skiffer. Sverige har bara ett skifferbrott i bruk idag i jämtländska Offerdal. Där bryts markbeläggning , fasad och golv. Dock inte takskiffer. Norge har skifferbrott i Otta, Oppdal och Alta

Andra exempel på natursten som används i byggnadssammanhang är  gnejs och porfyr.

*Magmatisk bergarter bildas genom att magma har stelnat i eller ovanför jordskorpan. Magmatiska bergarter består av kristallina mineral eller glas.

*Metamorfa bergarter bildas genom omvandling av sedimentära eller magmatiska bergarter, ofta vid höga temperaturer och högt tryck nere i jordskorpan. Vid metamorfosen kristalliserar mineralen om, och nya mineral kan bildas.

* Sedimentära bergarter bildas vid jordytan på huvudsakligen tre sätt och delas i allmänhet in efter dessa. Klastiska sedimentära bergarter bildas genom sedimentation eller avsättning av vittringsprodukter från andra bergarter, exempelvis granit och sandsten. Avlagringar av biokemisk aktivitet ge upphov till biogena sedimentära bergarter så som kalksten och kol. Kemisk utfällning i kanske främst marina eller extrema miljöer kan också bilda sedimentära bergarter, till exempel gips.

Trä

Trä är ett fantastiskt material. Det hämtas direkt från naturen och går att göra nästan vad som helst av, allt från hus och möbler till papper. Trä är koldioxidneutralt, nedbrytbart och närproducerat. Det luktar gott och gör gott för inomhusmiljön genom sin förmåga att ta upp och avge fukt. Trä magasinerar värme och är lätt att bygga med utan att det dammar och bullrar som betong.

Ja, miljöfördelarna är övertygande. Men ändå går det inte att sjunga träets lov utan att det skorrar lite falskt. Det moderna skogsbruket har förvandlat våra skogar till virkesåkrar. Gammelskogar fälls och arter hotas av utrotning. Och alla träprodukter är inte hälsosamma, preparerade med lim eller träskyddsmedel kan de istället vara vanskliga för hälsa och miljö.

Trots det har trä en stor miljöpotential och att använda det till hus är långt mycket bättre än att göra kortlivade produkter av det. Som konsument kan du göra trärena val utan skadliga kemikalier och ställa miljökrav på virket för att påverka skogsbrukets utveckling i hållbar riktning.

Skogsbruket och träbyggandet

I skrivande stund (våren 2017) blåser det hårt runt den svenska skogen. Den håller på att ta slut, anser miljörörelsen. Men vadå det finns väl skog överallt kan tyckas. En stor del av landets yta är täckt av träd och det planteras fler nya träd än det avverkas, brukar skogsindustrin hävda. Ja, det stämmer. Men det gäller att se skogen för alla träd. Det är nämligen skillnad på riktig skog och trädåkrar.

I den naturliga skogen råder mångfald med olika trädslag i skiftande åldrar och en rad andra växt- och djurarter. Gamla, vidkroniga tallar där örnen kan ha sitt bo. Spillkråkor, hackspettar och giftgrön lunglav som växer på sälgens bark. Här finns omkullfallna, döda träd, grenar med långa lavskägg och mossbelupna stenar som i John Bauers målningar. Här finns kort sagt ett myller av liv.

Men så ser få svenska skogar ut numera. Istället har skogen omvandlats till en trädfabrik med monotona virkesåkrar av odlad barrskog. Avverkningen skapar kalhyggen där några symboliska träd lämnas, sen bereds marken med maskiner och nya träd planteras (trakthyggesmetoden). Idag återstår endast 10 procent naturskog och 2 procent urskog (Brasilien har 50 procent) i Sverige.

När hyggena brer ut sig blir det bostadskris i skogen och många arter blir hemlösa. Ettproblem också för människan. För ett intakt skogsekosystem ger oss allt från blåbär, timmer, upplevelser och rekreation till mediciner, mat, industriprodukter till skydd mot klimatförändringar och torka.  

När träden växer binder de koldioxid som sedan frigörs när träden bryts ner men tas upp och binds igen och igen av nya, växande träd i ett evigt kretslopp. Det betyder inte att det är klimatoptimalt att omsätta skogen så snabbt som möjligt.  Avverkning, dikning och nedbrytning av hyggesrester ger utsläpp av växthusgaser. Det bästa är att hushålla med skogen och använda trä där det gör mest miljönytta – i långlivade produkter som hus.

Kvalitetsmärkning av trävaror

Sverige finns två internationella miljömärkningar för virke representerade. FSC (Forest Stewardship Council) vars regler skiljer sig åt i olika länder och PEFC (Pan European Forest Certification) som har fokus på mindre skogsägare. Märkningarna ställer krav på en viss nivå av miljöanpassning men har fått hård kritik- för att kr inte är tillräckliga och för att certifierade skogsägare bryter mot reglerna och avverkar skyddsvärda skogar. När virke från sådana skogar säljs som miljömärkt blir konsumenterna lurade, anser bland andra Naturskyddsföreningen.

Miljörörelsen menar att mer skog måste skyddas och att hyggesfritt skogsbruk måste användas i större omfattning.I tyska Lübeck har en metod utvecklats för att bruka stadens skogar på ett både ekologiskt och ekonomiskt  hållbart sätt. 

Modellen har fått olikampriser för sin förmåga att kombinera ekonomi, ekologi och sociala värden och stöds bland annat av Greenpeace.  Med Lübeckmodellen och andra hyggesfria metoder kan människor och djur fortsätta leva av och vistas i produktionsskogen. Det gynnar till exempel turism och rennäring. Men enligt kritikerna ger det lägre virkesproduktion och högre avverkningskostnader. Mellan de som förordar dagens trakthyggesbruk och de som vill se ett ekosystembaserat skogsbruk finns en skala av åsikter. Som att göra mindre hyggen, ha större inslag av lövträd och låta träden bli äldre innan de fälls.

Vad kan man göra som konsument?

Var en kritisk virkesköpare! Medvetna konsumenter som efterfrågar timrets ursprung och vill ha kvalitetsvirke är viktigt för att skogsnäringen ska förändra sitt fokus från volymproduktion till mer högklassigt trä från hållbara skogar. Idag finns ingen svensk märkning för virke från ekosystembaserat skogbruk. Tyskt FSC- certifierat virke är bättre än svenskt eftersom miljökraven är högre där, säger Mikael Karlson. Speciellt om man bor i södra Sverige. då behöver inte transporten bli längre heller. Däremot anser han att svenska FSC och PEFC är greenwash .

Se upp för regnskogsträ

Trenden med tropiskt trä håller i sig och träslag som akacia, eukalyptus och teak är vanliga idag, främst i trädgårdsmöbler. Det vimlar av märkliga certifikat och försäkringar om virket  inte är hämtat ur regnskog. Men det bästa är att avstå från tropiskt trä, anser Naturskyddsföreningen. Vill man absolut köpa tropikträ är FSC-märkt virke ändå är bäst.

De vanligaste svenska träslagen och hur de kan användas

I de svenska skogarna finns 45 kända trädarter. Lövbeståndet skulle naturligt vara mycket större än idag om inte skogsbruket ensidigt gynnat barrträden.

Al växter i fuktiga områden och finns två varianter; klibbal och gråal. Virket är mjukt och lättarbetat, det är formbeständighet vid fuktväxlingar och passar därför i inredningsdetaljer som lådor och liknande.  Al har hög beständighet mot röta under vatten och har använts till vattentunnor, skopor och vattenrännor. Venedig vilar delvis på alpålar.

Alm – ger ett mycket starkt möbelvirke som är vackert gulbrunt med markanta ådringar. Det används främst till golv och möbler.Den rötbeständiga kärnveden har även använts till båtbyggeri och vattenkonstruktioner. På 1930-talet grävdes ett helt intakt vattenledningsnät i alm från 1600-talet(!) fram i London.

Alm – ger ett mycket starkt, möbelvirke som är vackert gulbrunt med markanta ådringar. Det används främst till golv och möbler. Den rötbeständiga kärnveden har även använts till båtbyggeri och vattenkonstruktioner. På 1930-talet grävdes ett helt intakt vattenledningsnät i alm från 1600-talet(!) fram i London På senare år har dock stora bestånd av alm dukat under för almsjukan.

Ask – Askens vackra flikiga löv spricker ut sist av alla träslag på våren och ‘r först med att få sina höstfärger. Det vägledde förr trädgårdsmästarna när det var dags att ställa ut och ta in frostkänsliga växter. Asken har ett säreget, vitt virke med bruna ådringar. Det är både hårt och segt och har alltid spelat en viktig roll i vår vardag, i allt från skidor till trappor, golv och möbler I den nordiska mytologin bar asken Yggdrasil, världsträdet, upp hela världen.

Asp – Alla som tänt en tändsticka har hållit en bit asp i sin hand. Bastulaven är en annan klassisk aspprodukt. Aspen sprider sig effektivt via rotskott och är ofta ett ovälkommet sly i öppna marker.  Virket är mjukt och lättbearbetat och används bland annat till fasader, spåntak och staket.

Björk –  är ett så kallat pionjärträd som är först med att etablera sig efter skogsbrand eller avverkning. Björkvirke är vanligt i möbler och inredning men kan också används även till taktäckning. Det är mindre lämpligt som konstruktionsvirke eller till båtar eftersom det har dålig motståndskraft mot röta. Björkens näver är formbar,rötbeständig och isolerar mot väta noch kyla. Den kan användas för tätning och taktäckning

Bok – Boken har en silvergrå stam. I södra Sverige breder den ut sig i vackra bokskogar. Virket är finporigt med en gul till rödaktig färg.  Bok används bland annat till möbelsnickerier, parkettgolv och fanér.  Boken krymper mycket och är fuktkänslig.

Ek – Eken har alltid haft en särställning bland träden, på grund av sin styrka, skönhet och långa livslängd. I den nordiska mytologin var den helgad åt åskguden Tor. Om åskan slog ned i en ek sågs den som gudens boning och fick inte fällas. Under stormaktstiden var eken fridlyst på grund av sin lämplighet för skeppsbygge. I dag skyddas ekar för den biologiska mångfalden som är knuten till dem. Gamla ekar utgör en egen mikrovärld och är hem för en myriad av arter.

Ekvirke är mycket hårt och starkt. Det används till möbler, golv, syllstockar, broar, öl- och whiskeytunnor. Ekens bark innehåller stora mängder garvsyra som gör den användbar vid skinngarvning. Ekvirke är ett av de bästa inhemska träslagen när det gäller rötbeständighet. Under vatten blir virket ännu hårdare och mörkare och kallas då ”svartek”. Efter flera hundra år under vatten är det fortfarande användbart.

Gran är Sveriges vanligaste träd. Trädet har ett mjukt, lätt och elastiskt virke som är gulvitt med bruna stråk. Det används i allt från konstruktionsvirke, fönster, golv, fasader, dörrar och möbler till spånskivor och träullscementskivor.

Lärk är ett hållbart, fuktresistent träslag som passar till trätrallar, fasadpaneler, tak och andra utsatta byggnadsdelar. Det används också till trappor, golv och möbler.

Lönn är kanske höstens vackraste träd när lövverket ”brinner” i orange, gult och rött. Trädet har ett elastiskt, finnporigt nästan vitt virke med svagt markerade årsringar som passar bra till slöjd, finare snickeriarbeten, musikinstrument och som intarsia. Det används också till golv, trappor, handtag och redskap.

Tall – furu – Tallen har ett mjukt virke som klarar fukt och röta bra. Virket är mindre elastiskt än granens men hårdare och tyngre. Tall, eller furu som det kallas i slöjd- och byggnadssammanhang, används för huskonstruktioner, snickerier, möbler, pärttak och slöjdföremål.  Ättiksyra, terpentin, träsprit, tjära, harts och lim kan utvinnas ur tallen.

På grund av sin rötbeständighet används tallen också för båtbyggeri, i el- och telefonstolpar. Mogen fur, speciellt den mörkare kärnan, är speciellt hartsrik och står emot fukt och röta bättre än många andra träslag- den har så att säga impregnerat sig själv under växtperioden.

Bildtext: Mikael Karlsson Silvaskog, belönades 2017 med Naturskyddsföreningens miljöpris, för att ha bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald – utan att det behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet. Här är han på plats i den ekologiskt brukade Lübeckskogen.