Äldre reklam för giftiga träskyddsmedel – viktig kunskapskälla

https://www.optihus.se/pentaklorfenol-annonsmaterial. Jerker Andersson på Optihus har gjort en sammanställning av gammal Cuprinolreklam – en viktig källa för att belysa ett viktigt men förbisett ämne! Kunskapen om att högtoxiska träskyddsmedel med bla pentaklor använts storskaligt även inomhus, och fortf kan spöka i äldre hus och äventyra de boendes hälsa, är alldeles för låg. Att varunamnet Cuprinol fortf kan användas säger det mesta. Om folk visste hur många hus den produkten – med olika sammansättning -förgiftat skulle det produktnamnet vara helt rökt. Produkterna användes även för marina ändamål- till segel, fiskegarn mm.

Det är som Jerker skriver, att vi snabbt vi tappar kunskap och information om allvarliga företeelser. På lite mer än 40 år har mycket av informationen om miljögifter i hus förlorats. Optihus vänder på förhållandet och presenterar här gammalt annonsmaterial för träskyddsmedel med penataklofenol, naftalen och 8-oxikinolin. Meningen med informationen är att på ett djupare sätt forska fram och förklara varför träskyddsmedel-förekommer i äldre hus. Men där orsakerna till den lukt som de boende känner många gånger inte blir klarlagd och än mindre hälsoriskerna detta kan medföra. Intressant och förfärande läsning!