woman, question mark, person
Relaterade nyheter

  Text: Cathrine Bülow. Gemensamt för alla hållbara hus är att de är byggda på ett resurssnålt, cirkulärt och klimatsmart sätt i naturmaterial utan miljö- och hälsofarliga ämnen i. Men bra konstruktioner kan se ut på många olika sätt. Läs mer

  Du som läser detta är troligen inriktad på att bygga ett ekohus. Men vilket är bäst, att bygga  i sten eller trä? Eller kanske i lera, halm eller hampa? Det finns inget enkelt svar på den frågan utan det finns olika sätt att bygga hållbara hus på. Tycke och smak, platsens förutsättningar, lokala byggtraditioner, tillgång på tid och pengar och andra faktorer avgör vad som är bäst i varje enskilt fall.

  Olika typer av stommar

  Hus får i regel sitt namn efter stommaterialet, grovt indelat pratar man om stenhus och trähus eller mer specifikt om till exempel om timmerhus och tegelhus. Hus delas också in i lätta konstruktioner med flerskiktsväggar respektive tunga, massiva (monolitiska) konstruktioner. I tunga väggar både bär och isolerar huvudsakligen samma material, till exempel massivträelement eller tegelblock. I lätta konstruktioner däremot består väggen av flera skikt som fyller olika funktioner.

  Nedan jämförs sten- och trähus samt tunga och lätta konstruktioner. Du kan också läsa mer om de olika hustyperna under trähus- allmänt, träregelhus, timmerhus, massivträhus, lerhushalmhus, hampahus och träullithus, tegelhus, lättbetonghus och lättklinkerhus.

  Lätt och tung träkonstruktion. Till vänster träregelstomme. Till höger massivträstomme.

  Tunga och lätta hus

  I en flerskiktskonstruktion består väggen, som hörs på namnet, av flera skikt, där varje skikt fyller en specifik funktion. På detta sätt är de flesta svenska småhus byggda( se träregelhus) men även ytterväggarna (utfackningsväggarna) i flerfamiljshus med bärande väggar av betong.

  I en homogen eller massiv konstruktion däremot, fyller samma material både den bärande och isolerande funktionen. Exempel på det sistnämnda är timmerhus, moderna massivträhustegel-  eller  lättbetonghus

  Tunga konstruktioner

  I en tung, homogen eller massiv konstruktion består väggen huvudsakligen av ett och samma material rakt igenom som såväl bär som isolerar. Äldre, murade tegelhus och knuttimmerhus och är exempel på tunga hus. Nyare massiva konstruktioner är lättbetonghus och moderna massivträhus. En tung konstruktion har många fördelar. Ett och samma material innebär större förutsägbarhet när det gäller reaktion på fukt, värme med mera än när olika material blandas i en och samma vägg. Det är svårare att misslyckas med byggnationen när man slipper den mer komplexa flerskiktsväggens problematik med många materialmöten och skarvar som kan ge köldbryggor och vindläckage mm om man inte ser upp.

  Tunga konstruktioner har också fördelen att magasinera värme och jämnar därmed ut temperatursvängningarna över dygnet. De är också svalare på sommaren. Däremot isolerar de sämre än lätta konstruktioner. Läs mer om tunga konstruktioner under stenhus, tegelhus, lättbetonghus, massivträhus och timmerhus.

  Tre exempel på tunga konstruktioner. Från vänster; timmerhus, tegelhus, massivträhus

  Lätta konstruktioner

  Här består väggen som sagt av olika materialskikt som fyller olika funktioner. Ett skikt är isolerande, ett är vindskyddande, ett är fasadmaterial o.s.v. En nackdel med denna konstruktionstyp är att det vanligen byggs in en hel del skräp i väggarna! Ett massivt lättbetonghus består bara av lättbetong, ett massivträhus av trä, men i den konventionella flerskiktväggen finns ofta en ur miljösynpunkt dålig isolering (mineralull eller cellplast), samt plast och byggskivor som avger limemissioner.

  En annan nackdel är att flerskiktsväggarna inte magasinerar värme utan snabbt värms upp och kyls av. Dåligt isolerade lättregelhus blir mycket varma på sommaren. Men med stor noggrannhet vad gäller utförande, bra isolering i naturmaterial och i övrigt sunda materialval kan man dock få ett riktigt bra hus med en sammansatt vägg. En fördel med  konstruktionen är att den är materialeffektiv och spar virke. Läs mer under träregelhus.

  Trähus och stenhus (murverk)

  I det skogsrika Skandinavien har trähusen traditionellt dominerat medan det i södra Europa är vanligare med stenhus.

  I Norden finns en lång tradition av trähusbyggande. Den massiva träbyggnadskonstruktionen i form av  timmerhus har gamla anor. Senare kom timmerhusen allt mer ersättas av lätta stommar vilka dominerar idag. Läs mer under träregelkonstruktioner.

  På senare år har en intressant utveckling av trähusbyggandet — i form av fabrikstillverkade massivträhus — ägt rum. En tillbakagång till gamla tiders massiva träbyggande, men i modern tappning, där man. Läs mer under trähus — massiva.

  Det traditionella stenhuset är en fullmurad tegelkonstruktion hus som ofta återfinns i våra stadskärnor och som nådde sin största utbredning på 1800-talet. Senare kom lättbetonghus och betonghus. Det som avses med stenhus i denna text är murade hus. finns huvudsakligen fyra sätt att bygga murverk på: monolitisk vägg, mur med isolering, skalmur eller i blandkonstruktioner. Läs om detta under murverk.

  En jämförelse mellan murade hus och trähus

  Fördelar trähus

  Fördelar murade hus

  Trä är en förnyelsebar råvara som binder koldioxid när det växer.

  Trä förbrukar lite energi vid framställning i jämförelse med tillverkning av cement och tegel.

  Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader.

  Trä är lättare än stenmaterial och kan därför reducera kostnader för grundläggning.

  Installationer görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga stendammet.

  Trähuset är torrt från början — man behöver inte vänta på att huset ska torka under byggnationen.

  Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus.

  Längre hållbarhet, lägre krav på underhåll och reparationer

  God ljudisolering

  Bättre förmåga att ge svalka under heta sommardagar

  Inte mycket kan gå snett under konstruktionen. Ställer inte samma krav på byggaren som ett flerskikthus gör

  Huset är inte lika fukt- och mögelkänsligt som ett trähus

  Väggarna innehåller inga konstigheter som konventionella trähus (läs träregelkonstruktioner), t.ex. plaster, byggskivor som emitterar lim m.m.

  Badrum i stenhus kan konstrueras utan kemiska fuktspärrar. Läs mer under badrum.

  Nackdelar trähus

  Nackdelar stenhus

  Underhållsarbete och -kostnader är större för ett trähus än för ett i sten.

  För att erhålla god ljudisolering och svalka under värmeperioder krävs mer isolering, till större kostnader, för trähus än för stenhus.

  Träet kan ha olika torkningsgrader vilket kan leda till problem med krympning.

   I konventionellt trähusbyggande används många miljö- och hälsovådliga byggnadsmaterial som spånskivor, lim och träskyddsmedel.

  Trä är ett organiskt material som kan ruttna, mögla och absorbera fukt om man inte bygger på rätt sätt.

  Det är svårare att konstruera fuktsäkra badrum i ett trähus än i ett stenhus. Läs mer under badrum.

  Byggandet tar i regel längre tid

  Det finns färre färdiga byggelement att köpa

  Huset har en hög fukthalt den första tiden vilket ger högre värmeförbrukning

  Byggmaterialen kräver hög energiåtgång och större koldioxidutsläpp vid tillverkning vid tillverkning

  God värmeisolering är ofta bara möjlig att uppnå med isoleringsskikt av andra material (undantaget vissa högisolerande murstenar)

  Mineraliskt material ger högre energiförbrukning

  Kostnaderna för om – och tillbyggnad är högre

  Ekohus i blandkonstruktion

  En bra blandkonstruktion, som används i en del ekohus, är att mura en del av huset som i övrigt byggs av trästomme. I den murade delen förläggs badrum (där man då slipper använda kemiska fuktspärrar — läs mer under badrum),och gärna även  trappa, kök och andra utrymmen där det uppstår fukt eller buller. De murade ytorna verkar fuktreglerande och ljudisolerande. De fungerar dessutom värmemagasinerande tack vare sin stora massa.