Text och bild: Cathrine Bülow. Hållbara, ekologiska hus är alltid byggda i naturmaterial utan miljö- och hälsofarliga ämnen, men de kan vara byggda på många olika sätt — i trä, sten eller lera, i en tung eller lätt konstruktion. De får därmed väldigt olika egenskaper. Läs mer

Vanligen skiljer man på trä- och stenhus, men man kan också göra en åtskillnad mellan å ena sidan sammansatta/flerskiktskonstruktioner och å andra sidan massiva/homogena/tunga eller monolitiska konstruktioner.

I en flerskiktskonstruktion består väggen just av flera skikt där varje skikt fyller en specifik funktion. Så är de flesta svenska småhus uppbyggda. I en homogen konstruktion däremot fyller samma material både den bärande och isolerande funktionen. Exempel på det sistnämnda är timmerhus, moderna massivträhus, tegel- eller lättbetonghus.

I Norden är trähus vanligare medan man i Syd- och Mellaneuropa vanligen bygger med mineraliska material.