Text och bild: Cathrine Bülow. Vilket är bäst, att bygga i sten eller trä? Eller kanske i lera, halm eller träullscement? Frågan besvaras bäst med det enda svar som alltid är sant: Det beror på!

Det finns inget enkelt och allenarådande svar på vilken huskonstruktion som är den bästa. Tycke och smak, platsens förutsättningar, lokala byggtraditioner, tillgång på tid och pengar och andra faktorer avgör vad som är bäst i varje enskilt fall.

Det finns inte ett, utan många, sätt att bygga hållbara hus på. Bra hus kan byggas såväl i trä som i sten eller lera, i en tung eller lätt konstruktion. Ett välbyggt och sunt hus  kan därmed få väldigt olika egenskaper beroende på valet av konstruktion. Gemensamma nämnare för miljöanpassade hus är att endast naturliga byggmaterial utan miljö- och hälsofarliga ämnen används samt att  husets väggar är ordentligt vindtätade och isolerade. Nedan jämförs sten- och trähus samt tunga och lätta konstruktioner. Du kan också läsa mer om andra hustyper under lerhus, halmhus och träullithus. Läs mer

Sidinnehåll

Tunga och lätta hus

 • Tunga konstruktioner
 • Lätta konstruktioner
 • Trä- eller stenhus

Trähus

 • Trähusens för- och nackdelar

Stenhus

 • Homogen/monolitisk vägg
 • Mur med isolering
 • Skalmur
 • För- och nackdelar med stenhus

Blandkonstruktioner — trä och sten

Ekohus i blandkonstruktion

Tunga och lätta hus

Vanligen skiljer man på trä- och stenhus, men man kan också göra en åtskillnad mellan å ena sidan lätta/sammansatta/flerskiktskonstruktioner och å andra sidan massiva/homogena/tunga eller monolitiska konstruktioner.  I en flerskiktskonstruktion består väggen, som hörs på namnet, av flera skikt, där varje skikt fyller en specifik funktion. På detta sätt är de flesta svenska småhus byggda men även ytterväggarna (utfackningsväggarna) i moderna flerfamiljshus.

I en homogen eller massiv konstruktion däremot, fyller samma material både den bärande och isolerande funktionen. Exempel på det sistnämnda är timmerhus, moderna massivträhus, tegel- eller lättbetonghus.

Tunga konstruktioner

I en tung, homogen eller massiv konstruktion består väggen huvudsakligen av ett och samma material rakt igenom som såväl bär som isolerar. Äldre, murade tegelhus och knuttimmerhus är exempel på tunga hus. Varianter i modernare tappning är betong- och lättbetonghus. En tung konstruktion har många fördelar. Ett och samma material innebär större förutsägbarhet när det gäller reaktion på fukt, värme m.m., än när olika material blandas i en och samma vägg. Man slipper också problem med köldbryggor, skarvar och vindläckage. Tunga konstruktioner magasinerar värme och jämnar därmed ut temperatursvängningarna över dygnet. De är också svalare på sommaren. Läs mer under stenhus och massivträhus.

Lätta konstruktioner

Här består väggen av olika materialskikt som fyller olika funktioner. Ett skikt är isolerande, ett är vindskyddande, ett är fasadmaterial o.s.v. En nackdel med denna konstruktionstyp är att det vanligen byggs in en hel del skräp i väggarna! Ett massivt lättbetonghus består bara av lättbetong, ett massivträhus bara av trä, men i den konventionella flerskiktväggen finns ofta osund isolering (mineralull eller cellplast), tätskikt av plast och byggskivor som avger luftföroreningar från giftiga limmer.

Dessutom bildas det lätt köldbryggor och draghål i väggen på grund av många skarvar och materialmöten. En annan nackdel är att flerskiktsväggarna inte magasinerar värme utan snabbt värms upp och kyls av. Dåligt isolerade lättregelhus blir mycket varma på sommaren. Med stor noggrannhet, tjock isolering i naturmaterial och i övrigt sunda materialval kan man dock få ett riktigt bra hus med en sammansatt vägg. Läs mer under träregelhus.

Trä- eller stenhus

I det skogsrika Skandinavien har trähusen traditionellt dominerat medan det i södra Europa är vanligare med stenhus.

Det finns olika typer av trähus och stenhus. Ett trähus kan vara massivt, i form av en knuttimmerkonstruktion eller ett modernt fabrikstillverkat massivträhus utan knutar. Vanligare än massiva trähus är dock träregelhus där facken mellan träreglarna fylls med isolering.

Stenhus kan vara byggda i betong, lättbetong, tegel eller lättkalksandsten. En massiv (stampad) lerkonstruktion kan också anses vara ett stenhus. En stenhusvägg kan antingen vara helt massiv (monolitisk) eller ha ett tilläggskikt med isolering. Skalmursväggar förekommer också.

Trähus

I norden finns en tradition av trähusbyggande. Den massiva träbyggnadskonstruktionen i form av timmerbyggandet har gamla anor. Senare kom timmerhusen allt mer ersättas av träregelregelkonstruktioner med fack fyllda av sågspån, masonitskivor och träpanel. I modern tid kom sågspånsisoleringen att ersättas av mineralull och väggarna att tätas med plast. På reglarna monteras någon form av skivmaterial, vilket kan vara problematiskt med tanke på inomhusmiljön då de flesta byggskivor innehåller hälsoskadliga limmer. Se byggplattor och lim och klister.

Moderna, konventionella “trähus” är idag dessvärre inga “rena naturprodukter” utan innehåller en rad miljö- och hälsoproblematiska material. Läs mer under träregelkonstruktioner. En annan nackdel med regelkonstruktioner, i jämförelse med homogena väggar, är att det lätt bildas köldbryggor och draghål på grund av många skarvar och materialmöten. Med kunskap, bra materialval och noggrannhet vid utförandet går det dock att bygga sunda träregelhus! Läs mer under träregelkonstruktioner. En fördel med flerskiktsväggar är att konstruktionen är relativt billig och att man spar virke.

På senare år har en intressant utveckling av trähusbyggandet — i form av fabrikstillverkade massivträhus — ägt rum. En tillbakagång till gamla tiders massiva träbyggande, men i modern tappning, där man slipper det knuttimrade husets nackdelar. Husen har många miljömässiga fördelar. Läs mer under trähus — massiva.

Trähusens för- och nackdelar

Fördelar

 • Trä är en förnyelsebar råvara som binder koldioxid när det växer.
 • Trä förbrukar lite energi vid framställning i jämförelse med tillverkning av cement och tegel.
 • Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader.
 • Trä är lättare än stenmaterial och kan därför reducera kostnader för grundläggning.
 • Installationer görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga stendammet.
 • Trähuset är torrt från början — man behöver inte vänta på att huset ska torka under byggnationen.
 • Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus.

Nackdelar

 • Underhållsarbete och -kostnader är större för ett trähus än för ett i sten.
 • För att erhålla god ljudisolering och svalka under värmeperioder krävs mer isolering, till större kostnader, för trähus än för stenhus.
 • Träet kan ha olika torkningsgrader vilket kan leda till problem med krympning.
 • I konventionellt trähusbyggande används många miljö- och hälsovådliga byggnadsmaterial som spånplattor, limmer och träskyddsmedel.
 • Trä är ett organiskt material som kan ruttna, mögla och absorbera fukt om man inte bygger på rätt sätt.
 • Det är svårare att konstruera fuktsäkra badrum i ett trähus än i ett stenhus. Läs mer under badrum.

Stenhus

Stenhus får ett jämnare klimat än trähus (det gäller i synnerhet träregelkonstruktioner). Det finns huvudsakligen fyra sätt att bygga stenhus på: monolitisk vägg, mur med isolering, skalmur eller i blandkonstruktioner.

Homogen/monolitisk vägg

Den enklaste murkonstruktionen är en enda tjock mur som putsas på både ut- och insidan, utan någon isolering. Med lättbetong, kalksandsten eller isolertegel kan väggen få bra värmevärden om den muras tillräckligt tjock (c:a 40 cm krävs i svenskt klimat).

Mur med isolering

För att erhålla en acceptabel värmeisoleringsförmåga är det nödvändigt att isolera en tegelkonstruktion. Även andra stenhus bör helst isoleras för att få bra värmevärden, undantaget Ytong por — en nyligen framtagen lättbetongsten med många luftporer som ger stenen en mycket bra isoleringsförmåga. Läs mer under stenhus — lättbetong.

Skalmur

Här muras två väggar upp med ett utrymme emellan. Hålrummet fylls med isolering, t.ex. perlit eller lecakulor. Den yttersta muren består av ett fasadtegel meden den inre bärande muren gärna ska vara av håltegel eller kalksandsten. De båda murarna har ingen kontakt med varandra. Några värmeläckor uppstår därför inte.

För- och nackdelar med stenhus

Fördelar

 • Längre hållbarhet, lägre krav på underhåll och reparationer
 • God ljudisolering
 • Bättre förmåga att ge svalka under heta sommardagar
 • Inte mycket kan gå snett under konstruktionen. Ställer inte samma krav på byggaren som ett flerskikthus gör
 • Huset är inte lika fukt- och mögelkänsligt som ett trähus
 • Väggarna innehåller inga konstigheter som konventionella trähus (läs träregelkonstruktioner), t.ex. plaster, byggskivor som emitterar lim m.m.
 • Badrum i stenhus kan konstrueras utan fuktspärrar

Nackdelar

 • Byggandet tar i regel längre tid
 • Det finns färre färdiga byggelement att köpa
 • Huset har en hög fukthalt den första tiden
 • Byggmaterialen kräver hög energiåtgång vid tillverkning
 • God värmeisolering är i regel bara möjlig att uppnå med isoleringsskikt av andra material (undantaget Ytong por)
 • Kostnaderna för om- och tillbyggnad är högre

Blandkonstruktioner — trä och sten

Den klassiska blandkonstruktionen är korsvirkeshuset. Ramverket består här av träbalkar som bär husets laster. I facket emellan träramarna flätades traditionellt vidjor som sedan lerklinades. Framförallt i Skåne var denna byggnadstyp vanlig på grund av den dåliga tillgången på virke. Idag förekommer nykonstruktion av korsvirkeshus endast i byggnadsvårdsammanhang.

Det finns dock andra typer av blandkonstruktioner i dagens byggande. Den vanligaste är radhus i trä med skiljeväggarna mellan husen av betong. Bättre ljudisolerande och brandskyddande egenskaper uppnås därmed.

Ekohus i blandkonstruktion

En mycket bra blandkonstruktion, som används i en del ekohus, är att mura en inre del av huset. Där förlägger man badrum (där man då slipper använda fuktspärrar — läs mer under badrum), trappa, kök och andra utrymmen där det bullrar eller fukt uppstår. De murade ytorna verkar fuktreglerande och ljudisolerande. De fungerar dessutom värmemagasinerande tack vare sin stora massa. Resten av huset byggs sedan i lättare material som trä.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*