Text: Cathrine Bülow. Byggmarknaden översvämmas av kemiska ämnen. I dagens byggmaterial ingår en massa mer eller mindre outforskade kemikalier som byggs in i våra hus i kopiösa mängder.  I EU marknadsförs ca 120 000 kemikalier årligen. Bara en liten del av dem är ordentligt undersökta med avseende på dess hälsoeffekter. Läs mer

Inomhusluften är därför starkt belastad med en cocktail av kemikalier från material och inredning. Byggnadens funktion är ju egentligen att vara en skyddande barriär mot omvärlden – vår tredje hud om man så vill. Men idag utgör våra hus sorgligt nog ofta en fara för oss eftersom vi fyller den med gifter i form av konserveringsmedel, mjukgörare, lösningsmedel, flamskyddsmedel som avges från olika material.

Våra hus interagerar oundvikligen med våra kroppar.Det vi bygger in i husen får vi sen i oss – genom inandning eller genom huden. För den som värnar om sin hälsa är det därför essentiellt att avstå från byggkemikalier och omge sig med rena, sunda material, som inte avger föroreningar. Några byggmaterial att speciellt se upp med är limmer, fogmassor, träskyddsmedel, spånskivorr och plaster. Se mer detaljerad lista nedan.

Som historien bevisar kan man inte förlita sig på att ett hälsovådligt ämne förbjuds. Om överhuvudtaget tar det oftast lång tid och ämnet har hunnit åstadkomma stor skada ( tänk till exempel på asbest och PCB och nu ftalater).  Men om man väljer rena naturmaterial går man säker och behöver inte detaljstudera innehållsförteckningar, i den mån de nu existerar.

Gifterna kan inte vädras bort

Det går inte att vädra bort emissioner från byggkemikalier. Det ger bara en tillfällig lindring. Så länge emissionskällan finns kvar kvarstår problemet och luften kommer att återförorenas gång på gång.

Vilka kemikalier är skadliga?

Exempel på ohälsosamma byggkemikalier är formaldehyd (som framförallt finns i spånplattor) mjukgörare från plastmattor, konserveringsmedel och biocider från färger och fogmassor. En annan luftförorenare är de vattenbaserade plastfärgerna. Även om det finns betydligt mer hälsofarliga ämnen i vissa andra produkter påverkar färgerna ändå inomhusmiljön då de appliceras över så stora ytor.

De vattenburna färgerna är visserligen i stort sett luktfria när man målar med dem men när vattnet torkat kvarstår en plastfilm som avger olika kemikalier. Ytan blir dessutom är statisk vilket innebär att den drar åt sig smuts och damm.

Kemikalier delas in olika grupper utifrån sin miljöbelastning. Kemikalieinspektionen har tagit fram listor speciellt på farliga kemikalier som man vill få bort (begränsningslistan) och ämnen vars användning bör minimeras (OBS-listan).

Tre speciellt obehagliga grupper är:

 1. V PvB, långlivade och bioackumulativa ämnen
 2. CMR, cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen
 3. POP, Persistent and organic pollutant.

Ovanstående ämnesgrupper kan orsaka bl.a. cancer, benskörhet, fosterskador, sterilitet, hormonstörningar och njurskador. Förutom dessa svårartade skador är det också känt att kemikalier inomhusmiljön kan leda till s.k Sick Building Syndrome- ofta i kombination med dålig ventilation och fukt.  Symptomen kan vara huvudvärk, illamående, utslag, rinnande ögon, koncentrationssvårigheter, tankestörningar m.m.

Byggmaterial som kan innehålla skadliga kemikalier

  • Byggskivor— innehåller giftiga limmer, antigen formaldehyd som är cancer- och allergiframkallande eller likaledes betänkliga polyuretaner och isocyanater.
  • Fogskum innehåller mycket skadliga ämnen som silikon, isocyanter eller mjukgörare och polyuretan. Polyuretan är ett starkt gift som på försvarets forskningsanstalt, FOA, hanteras på samma sätt som kemiska stridsmedel.
  • UF-fogskum baseras istället på urinsyra och formaldehyd. Produkten avger formaldehydgas som kan ge akuta problem med irriterande ögon, kliande näsa, torr hals och sömnproblem. Ämnet är cancerogent och allergiframkallande.
  • Lim och klister — innehåller besvärliga kemikalier som farliga biocider, nonylfenoler, nonynylfenoltoxylater, ftalater (mjukgörare), isocyanater och isotiazolinoner.
  • Möbler som är tillverkade i spånplattor istället för i helträ innehåller giftiga limmer, antigen med formaldehyd som är cancer- och allergiframkallande eller likaledes betänkliga polyuretaner och isocyanater.
  • Madrasser. Konventionella madrasser innehåller limmer och skumgummi med miljöfarliga isocyanater som bildar mycket giftiga gaser vid brand.
  • Plastfärg/latexfärg. Produkten baseras på plast. Trots att dessa färger ofta är försedda med diverse (mindre krävande) miljömärkningar, innehåller de en rad tillsatser såsom mögelbekämpningsmedel, mjukgörare, konserveringsmedel och plaster. När målningen är klar avdunstar vattnet — kvar blir en plastfilm som emitterar olika kemikalier till inomhusluften under lång tid.
  • Plastgolv/PVC-golv innehåller mycket hälsoskadliga ftalater (mjukgörare) och klor. Mjukgörarna avgår till inomhusluften och kan leda till allergi samt har hormonell påverkan.  PVC bildar supergiftet dioxin vid brand.
  • Primers används för att förhindra att fukt tränger in mellan kakelfogar och bakomliggande vägg. Primers består antingen en polymerdispertion eller gummilösning. Som tillsats används konserveringsmedel och konsistensgivare. De flesta av dem allergiframkallande och upptagna i kemikalieinspektionens PRIO-bas. I värsta fall kan de innehålla mycket miljöskadliga klorparaffiner. Läs mer under badrum.
  • Reliningrör — ny metod för att laga rör som ersätter stambyten. Relingen innehåller miljöskadlig epoxi och hormonstörande bisfenol A.
  • Strukturtapeter innehåller miljöskadligt PVC. Likaså våtrumstapeter.
  • Träskydd — innehåller organiska miljögifter eller tungmetaller. Avstå konsekvent från dessa. De träskyddsmedel som använts de senaste årtiondena är bland de absolut mest miljö- och hälsovidriga byggprodukter som framställts. Bland dessa extremgiftiga preparat återfinns Pentaklorfenol, Kreosot och Lindan. De miljövidriga preparaten har använts till allt från utemöbler och sandlådor till järnvägsslipers. I värsta fall har de också använts inomhus, t.ex. till takstolar och vindsbjälkar eller för att få en rustik kulör på träytor. Många människor har drabbats av cancer, allergier m.m. efter exponering för dessa gifter. I Tyskland och USA har stora rättegångsprocesser drivits. De värsta ämnen ( som man känner till idag) har nu förbjudits men det finns all anledning att ändå välja bort dessa produkter.
  • Flytspackel- Under 80-talet avlöste flytspackelskandalerna varandra. Fuktiga betonggolv som inte tilläts torka ut ordentligt innan mattläggningen var en bov i dramat. Flytspacklet innehöll kasein, ett i sig ofarligt mjölkprotein, som i närvaro av fukt avgav olika ämnen. Även mattlimmerna kunde lösas upp och avge giftiga gaser. Hela bostadsområden har fått saneras och byggas om till stora kostnader.
  • Fogmassa —  ett flertal mycket miljö- och hälsoskadliga ämnen kan ingå här som biocider, organiska lösningsmedel, nonylfenoler, nonynylfenoltoxylater, metyletylketoxim och ftalater (mjukgörare).