Text: Cathrine Bülow. I  konventionella lim återfinns många kemikalievärstingar. Lim försvårar också återanvändning av byggmaterial. Det finns därför alla skäl att  istället spika, plugga, häfta, tappa eller skruva ihop material när det är möjligt. Läs mer

Om du ändå behöver limma, använd i första hand lim baserade på naturliga ingredienser som till exempel benlim (pärllim) eller naturhartslim. 

Undvik “vanligt”, syntetiskt  lim. Det är oljebaserat och innehåller alltid mer eller mindre miljö- och hälsoskadliga  ämnen. Av syntetlimmen anses EVA-lim och PVAC- lim (så kallat vitlim/trälim)  vara bland de snällaste men även de innehåller en hel del problematiska ämnen.Titta efter lim med hög miljöklassning.

Traditionellt skiljde man på klister som gjordes av växter medan lim framställdes av animaliska råvaror, som ben eller hud. Men idag har indelningen inte längre någon större betydelse eftersom det mesta ändå är syntetiskt.

De var runt 1930 som det syntetiska limmet kom – och sedan dess har användningen exploderat. Idag finns det i genomsnitt runt 700 liter lim i ett svenskt hem! Det är oroväckande eftersom många otäcka kemikalier döljer sig just i lim.

Naturliga lim

Naturliga lim görs av animaliska, växtbaserade eller mineraliska råvaror. De är snälla mot människa och miljö och kostar i regel bara runt 25 % mot syntetlim. Men se upp med innehåll av biocider, som kan förekomma i vissa limsorter, framför allt sådana på burk/tub medan produkter i pulver – eller granulatform inte brukar göra det! Fråga tillverkaren om det inte framgår i säkerhetsdatabladet.

Animaliskt lim

Animaliskt lim består av proteinrika substanser från mjölk (kasein), blodprotein, fiskrens eller slakteriavfall som ben och hud. De har använts sedan långt tillbaka i tiden och förekommer idag framför allt inom byggnadsvården. Men eftersom de är skonsamma mot miljö och hälsa finns goda skäl att använda dem även i modernt byggande. Limträbalkarna på Stockholms central är till exempel limmade med kaseinlim. Kaseinlim är lämpligt för trä, men tål inte fukt och kan därför endast användas inomhus.

Det finns flera egenskaper hos de animaliska limmerna som de moderna limmet inte kan ersätta.Varmlim (sorter som värms innan använding) kan öppnas/återaktiveras med hjälp av fukt eller värme. Limfogen vattenångas eller värms och man kan sedan öppna limfogen utan skada på materialet. Vid återlimning behöver man till skillnad från moderna limmer inte renskrapa limfogen. De animaliska limmerna ger en fog som inte krymper under belastning och förblir hårt även under relativt höga temperaturer. Varmlim krymper mycket vid torkningen och drar därför ihop fogytorna med stor kraft. De animaliska limmerna är även mycket bra miljöalternativ och är dessutom extremt billiga

Ben- och hudlim var fram till andra världskriget de gängse snickarlim som användes inom möbelindustrin och för att limma musikinstrument. De möbler som Gysinge Byggnadsvård tillverkar limmas än idag med benlim. Företaget säljer benlim i pärlform som blötlägges i vatten och sedan värms upp innan användning.

Ben/pärlim ger en mycket stark limfog, med stor vidhäftningsförmåga och god motståndskraft mot värme, men blir det fel kan man blöta upp fogen och göra om, till skillnad mot om syntetiskt lim används. Men det innebär också att fogen i likhet med de flesta andra naturliga lim inte kan användas utomhus eller i en våt miljö men för att limma trä, men också glas, metall och keramik, inomhus fungerar det utmärkt. En stor fördel med pärllim är dess i stort sett obegränsade hållbarhet. Man tillreder bara det man behöver och resten kan i princip lagras hur länge som helst och man slipper limtuber och burkar med intorkat lim som måste slängas ( i regel som miljöfarligt avfall) fast man bra använt en bråkdel av innehållet.

Fisklim kan du också hitta i vissa byggnadsvårdsbutiker, hos välsorterade färghandlare eller på nätet. Det säljs i flytande form på burk och har god motståndskraft mot lösningsmedel och värme (-10 till +260 grader C). Det är vattenlösligt  och har lång lagringstid. Limmet kan i likhet med pärlim återaktiveras genom att limfogen blöts. Limmet blir då klibbigt och ytorna kan lossas och åter sammanfogas. Fisklim kan användas till trä, papp, stål och glas.

Mineraliskt lim

Mineraliska lim, som är närbesläktade med bruk,  är ett annat miljöalternativ. De hittar du framför allt i tyska webbshopar. Silikatlim ( hittas under silikatkleber) tillverkas av vattenglas (silikat), stenmjöl, kalk och vatten. Det kan används för att limma till exempel keramiska plattor,  kalciumsilikatplattor och som ingrediens i spackel. Tänk på att skydda ögonen eftersom silikat är frätande.  Haga säljer ett mineraliskt lim som består av cement, kalkhydrat, finkalksand och en dispersionstillsats. Limmet används främst för att limma kork- eller mineralullsplattor. Cementbaserade lim blir mycket starka om de innehåller akrylat. Även om detta är en syntetiskt tillsats är limtypen ändå harmlösare än många syntetlimssorter men under härdningen kan akrylaten emittera till inomhusluften. Sörj för god ventilation.

Växtbaserat klister

Som nämndes inledningsvis brukar man säga klister när det rör sig om växtbaserade produkter. Växtbaserat klister består huvudsakligen av stärkelse eller cellulosa och är vattenbaserade. Produkterna förekommer oftast i pulverform och rörs ut med vatten. Cellulosaklister består av metylcellulosa och används för att fästa tapeter, linneväv, linoleum och kan även ingå i spackel. Cellulosalim består av cellulosaderivat och organiska lösningsmedel. Det används för att limma linoleum och kan även användas i fuktiga miljöer. Produktionen är dock miljöstörande på grund av lösningsmedel och olika tillsatser. Naturhartslim är ett dispersionslim på naturlatexbas med tillsats av lignin, shellack eller kopal samt lösningsmedel i form av alkohol eller terpentin. Det säljs av olika ekofärgsföretag, som Auro. Naturgummilim består av naturgummi och organiska lösningsmedel. Limmet används för att limma kakel och linoleum. Andra växbaserade limmer är potatismjölsklister för uppsättning av tapeter och rågmjölsklister som är det starkaste av de växtbaserade klistersorterna. Det används för att fästa tapeter, juteväv eller linoleum. Sojaklister,  används framför allt för att limma plywood, och består av sojaprotein och vatten. Det kan även innehålla natriumsilikat eller fungicider – det sistnämnda en biocid/ett bekämpningsmedel som man ska se upp med generellt när det gäller naturlim och -klister.  Välj ekofabrikat, tyvärr finns det få produkter av detta slag på den svenska marknaden.

Ekolim från Tyskland och Schweiz

Skärmklipp-limÖver lag finns ett betydligt större utbud av gröna byggkemiprodukter i Tyskland med ekovarianter av till exemel universallim( universalkleber), mattlim( Fussbodenkleber)  och kakelfix (Bio-Platten – und Fliesenkleber).

Tillverkare är till exempel företag som Haga och Auro. Efterfråga gärna de här produkterna i din svenska byggbutik eller beställ dem via nätet; till exempel via denna tyska e-butik. Maila gärna till Ekobyggportalen och berätta ifall du hittat produkterna i Sverige!

*Vanligen nämns inga företag i Ekobyggportalens texter. Det blir lätt orättvist, inte minst mot dem som valt att annonsera hos oss. Här görs ett undantag eftersom läsare efterfrågat produkterna och de är svårfunna i Sverige.

Konventionella lim

“Vanliga” lim är petrokemiska produkter baserade på olja. Produktionen är energikrävande och miljöstörande. Syntetiska lim innehåller hälsoskadliga tillsatser som till exempel formaldehyd och lösningsmedel.  Vattenlösligt lim är inte mycket bättre än lösningsmedelsbaserat eftersom  det istället innehåller giftiga biocider, som isotiazoliner, Kathon och BIT. Avstå helst helt från användning av syntetlim!

Miljöklassning och emissionstestning av lim

CollageOm du använder vanligt lim, se till att de har en hög miljöklassning och /eller är emissionstestade med goda resultat, det vill säga endast avger ett minimum av skadliga ämnen till inomhusluften. De bästa produkterna är A-klassade i Sunda Hus ( skala från A-D), grönklassade i Byggvarubedömningen och/ eller EMICODE plus-märkta. Tillverkarna kan ge information om vilken klassning produkten har. Emicodemärkningen står ofta utsatt på förpackningen. Vissa företag listar sina produkter efter miljöklassning i olika system på sin hemsida. Exempel: A- , resp B-, C- klassade lim och så vidare i Sunda hus, samt Emicodeplusmärkta produkter.

Olika (mer eller mindre miljöskadliga) syntetiska lim

pictogramAkrylatlim är petroleumbaserat och innehåller sampolymererna; vinylacetat, eten och akrylater, etylhexaylakrylat och butylakrylat. Limmet används som golvlim för linoleum och plastmattor. Under appliceringen uppstår emissioner. Limmet kan förtvålas vid fukt och avge irriterande kemiska ämnen. Restmonomerna kan orsaka allergier.

Asfaltlim tillverkas av råolja och innehåller bitumen. Limmets aminer verkar irriterande på dem som arbetar med produkten men emissionerna är låga i härdat tillstånd.

Epoxilim innehåller epiklorhydrin, fenol och alkohol. Epoxi och epiklorhydrin är starka allergener och den sistnämnda är dessutom cancerframkallande. Epoxilimmer innehåller också östrogenlika ämnen i form av alkylfenoler och bisfenyl A.

Etyleacetatvinyllim består av vatten, etylen, vinyalacetat men kan också innehålla miljöskadliga fungicider och mjukgörare såsom det nerv och reproduktionstörande ämnet DBR.

Fenollformaldehydlim innehåller giftigt fenol, formaldehyd och organiska lösningsmedel.

Isocyantalim (Epioch) innehåller giftiga och miljöskadliga isocyanter, styrenbutadien-gummi eller polyvinylacetat.

Kontaktlim (kloropren- och neoprenlim) innehåller acetylen, klorin och höga halter organiska lösningmedel såsom toulen, xylen och hexan. Produkten är farligast vid applicering men även efter härdning kan giftiga kemikalier avges.

MS-polymerlim har likande användningsområden som PUR-lim men innehåller inte isocyanter och är därmed något mindre miljöskadligt. Det innehåller dock mjukgörare och tennorganiska föroreningar.

Polyuretanlim (PUR-lim) baseras på på hälsofarliga isocyanater som skadar nervsystemet och är allergiframkallande. Det kan också bilda marknära ozon och fotooxidanter och därmed skada växtligheten. Det används för att limma trä utomhus, metall, plast, betong m.m.

Polyvinylaceatlim/trälim är det enda syntetiska lim som inte innehåller formaldehyder men dock en rad andra problematiska ämnen som mjukgörare, biocider, kromhärdare som ändå gör limmet betänkligt ur miljösynpunkt. Det klassas dock tillsammans med EVA-lim som de ofarligaste av syntetlimmerna.

Resocinol- och fenolresorchinolformaldehydlim (PRF) är hudallergiframkallande, kan ge skador på nervsystemet och är miljöfarligt. Fenol är giftigt. Limmet används bland annat för tillverkning av limträbalkar, fönsterkarmar och ytterdörrar.

Styrenbutadienlim (SBR-lim) är ett kontaktlim. Det innehåller cancerframkallande butadien och nervgiftet styren som också misstänks orsaka cancer och vara mutagent.

UREA-formaldehydlim (UF-lim/karbamidlim) innehåller vatten, formaldehyd och urea. Det används för att limma faner, plywood, snickerier, parkett, dörrar och mattor på undergolv samt i spånskivor. UF-limmer avger vanligen höga doser formaldehyd till inomhusluften.

Ny metod för att limma trä

En ny miljövänlig metod är under utveckling- där trä svetsas ihop istället för att limmas. Det ger en fog som är dubbelt så hållbar som en limmad och dessutom tål fukt bättre. Metoden ger helt nya möjligheter för träindustrin som kan tillverka möbler, golv och tak utan att behöva använda miljöfarligt lim. Läs artikeln här.

Närbesläktad sida: Drev och fogmassa.

Källor:

Home

https://www.danalim.se/miljoe/certs

https://www.byggnadsvardsbutiken.se/product/fisklim

Berge Bjorn Bjørn, The Ecology of Building Materials, Routledge Architectural Press 2009

Bokalders Varis, Block Maria, Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande,— AB Svensk Byggtjänst 2010

Schmitz Günter Thomas, Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

FöreläsningsanteckningarBärkraftigt Byggande och Boende. Dalarnas högskola 2007-2008