Byggsektorns klimatpåverkan i klass med flygets – hög tid för andra byggmetoder

775px-AlfedPalmersmokestacksKälla: SVT, Byggindustrin, Transportstyrelsen, Boverket. Byggsektorns utsläpp av klimatgaser stod 2015 enligt Boverket för ungefär 18 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser från byggidustrin, motsvarande 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Byggsektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg 2015  på cirka 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Som jämförelse innebär svenskarnas internationella flygresor innebär en klimatpåverkan på runt 11 miljoner ton växthusgaser per år och enligt IPCCs beräkningar från 2010  stod  flygets globala utsläpp för 10,6 % ( flygandet har dock ökat sedan dess).

En sänkning av byggsektorns klimatutsläpp skulle därför göra stor skillnad för de nationella utsläppen, konstaterar Sveriges Byggindustrier i en färsk rapport . 

Den svenska industrins utsläpp var drygt 19 miljoner ton under 2017, enligt siffror från Naturvårdsverket där de två största utsläpparna Cementa och SSAB, är starkt länkade till bygg och anläggningssektorn. Värst är stålindustrin och SSAB, vars koldioxidutsläpp motsvarar över 2,5 miljoner Thailandsresor. Cementas fabriker på bland annat Gotland och Preems raffinaderier på Västkusten står för drygt två miljoner ton utsläpp vardera.  Också material som cellplast, mineralull, glas och aluminium innebär en mycket hög klimatbelastning. Det är  med andra ord hög tid att ställa om till andra material och metoder! Läs mer om alternativen här på Ekobyggportalen.