Text och foto: Cathrine Bülow. I och kring ett hus finns olika typer av rör: avloppsrör, dricksvattenrör, värmerör, hängrör och stuprör. Välj giftfria rörmaterial som keramik och rostfritt stål. Avstå från miljöskadliga PVC-rör och blandare med bly. Välj gärna rörisolering i naturmaterial som kork, hampa eller linull. Läs mer

Vid renovering av äldre rörssystem, se upp med gamla eternitrör och rörisolering som kan innehålla asbest (vanligt i äldre rörböjar).

Riskabla rör – giftiga rörmaterial att se upp med

Idag används tyvärr en stor mängd PVC-rör. PVC är ett ytterst miljöskadligt material som vi bör avstå helt från att använda. Betydligt snällare plaster miljöval  är polyeten- eller polypropylen som kan ersätta PVC:n  eller andra material som keramik. Den nya generationen keramikrör, som  kombineras med polypropylenkopplingar, är dessutom billiga och lätta och de kräver endast en låg energiåtgång vid framställning då de snabbränns.

Dricksvattenrör

Att dricksvattenrör och armaturer ska vara giftfria borde vara en självklarhet. Redan de gamla romarna sägs ju ha förgiftats av blyrör.  Men tyvärr verkar vi ha svårt att lära av historien. Från 50-talet och ett par decennier framåt lade många kommuner vattenledningsnät av asbestcement. Laboratorietester har visat att asbesten kan läcka ut i dricksvattnet, speciellt om vattnet är mjukt, och man vet att det finns en koppling till magsäckscancer. En del kommuner har bytt ut rören, andra inte

På senare tid har dricksvattenkvaliteten i en del fastigheter äventyrats genom så kallad relining.  Stambyten är dyrt och därför har nya metoder som ersätter rörbytena utvecklats. Sedan 1990-talet har en invändig plastbeklädnad med epoxi använts till renovering av både avlopps- och tappvattenrör. Men vid provtagningar har det visat visade sig att plasten (tvåkomponentsepoxi)läcker Bisfenol A (BPA) till dricksvattnet.

BPA är skadligt även i låga doser och kan störa fortplantningen, öka risken för fetma, och diabetes med mera. Mest utsatta är barn. Metoden har använts i cirka 3 000 lägenheter  i landet men är sedan januari 2017 förbjuden. För de drabbade finns än så länge inga gränsvärden eller rekommendationer.
– Det enda råd vi kan ge nu är att spola länge tills vattnet blir kallt, säger Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen, i en intervju med VVS- forum (tidningen som avslöjade skandalen).

Blandare med bly

De flesta blandare tillverkas av mässing. Det är en legering som till huvuddelen består av koppar och zink men där bly ingår är ett legeringsämne. Bly är ett skadligt grundämne, höga halter i dricksvattnet kan orsaka hjärnskador och är särskilt skadligt för små barn och gravida. Vid tester har det visat sig att många blandarfabrikat avger bly i nivåer som överskrider gränsvärdena. Ska man köpa ny blandare är det så klart bäst att välja blyfritt. Sannolikheten för skadliga blynivåer är troligen ändå låg, hos äldre blandare men det är alltid bra att låta vattnet rinna i kranen en stund dricker – för att minska belastningen av eventuella föroreningar.

Låt alltid dricksvattnet rinna en stund innan användning och drick och laga mat endast med kallt vatten, då varmt vatten kan lösa ut olika föroreningar!

Kopparrör

Koppar är ett grundämne som finns i alla livsmedel och som också kan finnas i dricksvatten eftersom ledningar kök och badrum för det mesta består av kopparrör. Koppar är ett spårämne som är nödvändigt för kroppen men för höga halter är inte bra. Det kan bland annat påverka mag-tarmkanalen. Nyfödda är särskilt känsliga. Enligt Livsmedelsverket är risken för att bli sjuk av för mycket koppar genom dricksvattnet liten.

Svanen miljömärkning har i sina kriterier för Svanenmärkta hus ändå bestämt att installationer av kopparrör ska reduceras. Bakgrunden är att omkring 50–75 procent av den koppar som kommer till reningsverken härstammar från fastigheternas kopparrör. Det påverkar framför allt vattenlevande organismer negativt.

Föroreningar vid källan

Dricksvattnet kan förorenas av rad ämnen från källa till dricksglas. Ibland direkt vid källan.  I Ronneby och på flera andra orter har har till exempel föroreningar från militära övningsfält, där giftigt brandskum använts, spridits till dricksvattnet. Och i Skåne har bekämpningsmedelsrester från jordbruket hittats i många brunnar. Om du ska borra en egen brunn ska du kontakta de lokala myndigheterna få information om vattenkvaliteten där du bor och anlita ett auktoriserat företag för borrning, provtagningar och så vidare – för att säkerställa att vattnet är rent och till exempel inte innehåller radon.

Säkra material för dricksvattenrör

Rostfritt stål är ett säkert val för dricksvattenrör och kanske egentligen det enda som kan rekommenderas utan förbehåll. Det innehåller inga farliga ämnen och är dessutom mycket hållbart men priset är en nackdel. Blyfria blandare av rostfritt stål finns nu i flera olika fabrikat och det finns ingen anledning att välj något annat. Vattenrör i mark består ofta av polyeten somockså  anses säkert.

Materialval för andra rörtyper

 

Avloppsrör

Använd betong eller gjutjärn (utan epoxybeläggning) eller polypropenrör. Välj bort de miljöskadliga PVC-rören.

Dagvattenrör

Välj rör av stengods, tegel, betong, polypropylen eller polyester. Avstå från PVC.

Vattenrör

Välj rör av rostfritt stål,  polypropen, eller polyeten. Avstå från kopparrör på grund av dess giftighet.

Värmerör

Värmerör inomhus är oftast konstruerade i stål vilket är en bra lösning. Polyetenrör kan vara ett alternativ.

Takavvattningsrör

Galvaniserad stålplåt är vanligast. En traditionell och miljövänlig lösning är att istället ha en träränna, istället för stuprör kan en trästav järnkedja hänga ner.

Rörisolering

Avstå från skumplast och helst även mineralull. Välj lin, hampa eller kork.

Renovering av gamla rörsystem

Se upp med asbest i rör och rörisolering!

Hus byggda eller renoverade före 1982 innehåller ofta asbesthaltiga byggnadsdelar. Vanligen är rörböjarna isolerade med asbest och asbesthaltiga eternitrör kan förekomma. Även isoleringen runt gamla pannor brukar innehålla asbest. Kontakta ett saneringsföretag vid tveksamhet. Läs mer under asbest.