Det här är ingen uttömmande faktatext om brandskydd, utan några byggekologiska aspekter på brand. Brandskydd handlar om att bygga med bra brandskyddslösningar, som branddörrar och brandceller i konstruktioner som kräver det när detta krävs, och att ha adekvata brandskyddsanordningar som rökvarnare och brandsläckare. Men brandskydd innebär också att bygga med brandtåliga material och material som inte utvecklar giftig rök vid brand. Läs mer

De flesta människor (c:a 90 %) som omkommer i brand gör det inte på grund av själva elden utan av röken. PVC från golvmattor och syntetläder och polyuretan från fogskum och skumgummimadrasser är två värstingmaterial i brandsammanhang. De bildar extremt giftiga gaser vid brand. Cellplast är ett annat brandfarligt material som övertänds snabbt och bildar hälsofarliga gaser. Avstå helt från att använda dessa byggmaterial. De är även ur andra aspekter miljömässigt olämpliga.

Brandsäkra material

För att en brand ska utvecklas krävs värme, syre och ett brännbart material. Brand sprids i en byggnad genom värmestrålning, värmeledning och konvektion (luftrörelser). Olika byggmaterial reagerar olika på brand. Konstmaterial övertänds snabbt — sten, gips, tegel och cellglas brinner inte. Detsamma gäller betong och lättbetong. Massivträ är svårantändligt.

Metall deformeras vid höga temperaturer.  Det blir speciellt kritiskt i bärande konstruktionsdelar, som då förlorar sin bärförmåga. Detta var vad som hände den elfte september 2001, när tvillingtornen på Manhattan rasade. Bärande stålbalkar hade då uppnått en sådan hög temperatur att de deformerades och störtade in. Därför kläs bärande metallbalkar vanligen med brandskyddande beklädnad som gips.

Trä och brand

Trä förknippas ofta med stor brandrisk. Efter omfattande bränder i svenska stadskärnor, där gammal träbebyggelse eldhärjats, var det under lång tid förbjudet att bygga trähus i mer än två våningar. Dessa bestämmelser är nu ändrade och man får idag bygga höghus i trä. Det har möjliggjorts genom den nya massiva träbyggnadstekniken. En massiv träkonstruktion får betydligt bättre brandegenskaper än ett träregelhus. Detta kan förstås om man betänker hur svårt det att få en grov stock att börja brinna genom att lägga in den i en brasa. I själva verket är massivträ betydligt mer brandsäkert än stål, då det inte deformeras.

Giftiga byggmaterial ger giftig brandrök

Som nämnts är det röken, och inte själva elden, som dödar de flesta människor i brand. Det är farligare när det brinner idag än det var förr. De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av starkt hälsovådliga och cancerframkallande ämnen i brandrök.

PVC-plast i golvmattor, konstläder m.m. bildar saltsyra, dioxiner och furaner vid brand. De är bland de farligaste ämnen vi i dag känner till. Dioxiner är starkt cancerogena och skadliga för arvsmassan. Saltsyran fräter sönder inredningen — något som bl.a. hände vid en stor flygplatsbrand i Frankfurt. En byggnad som innehåller PVC och börjar brinna är i stort sett kontaminerad för all framtid.

Syntetmaterial och elektronik är ofta behandlade med flamskyddande kemikalier. Brandrök från sådana material kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PCB m.m.

En stor akut hälsorisk vid brand är isocyanater som frigörs när polyuretan i t.ex. fogmassa och skumgummimadrasser brinner. Isocyanater är 100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på lungor, irriterar ögonen, är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Även mineralull som brinner kan avge höga halter isocyanater. Anledningen är att polyuretan ingår som bindemedel i isoleringen. Det har visat sig att ämnet bl.a. läcker ut från nya mineralullsisolerade spisar. Man ska därför lämna rummet och vädra ut ordentligt första gången man använder spisen.

Brandvarnare

En viktig del i ett fullgott brandskydd är naturligtvis att skaffa sig ett brandvarningssystem med rökvarnare, brandsläckare o.s.v. Men se upp med äldre brandsläckare som kan innehålla halon. Gasen är extremt farlig för ozonskiktet.

Se upp med asbest i gamla brandskyddsmaterial

Tidigare användes asbesthaltiga material ofta som brandskyddsbeklädnad av bärande stålbalkar och ventilationskanaler. Asbest förekom även i brandväggar, branddörrar och brandskyddsfärg. Av denna anledning skall man vara mycket försiktig med att riva i material från hus byggda eller renoverade 1950-1977, då de ofta innehåller de lungskadliga fibrerna.