Text och bild: Cathrine Bülow. Planera eldragningen noga när huset ritas. Välj PVC-fria kablar och skydda dig mot elsmog genom att använda skärmade kablar och installationsrör. Läs mer

Planera husets eldragning

All god arkitektur handlar om bra planering. Det gäller även husets elinstallationer. Ta redan på från början veta vilka fasta eldrivna hushållsmaskiner och flyttbara apparater som önskas. Alla nödvändiga genombrott av väggar och innertak ska finnas angivna i husets ritningar. Det är inte roligt att i efterhand behöva slå sönder väggar för att lägga in elledningar eller att behöva ha sladdar liggande kors och tvärs över golvet för att datorbordets placering ändrats. Lika överdrivet är att ha uttag i vartenda hörn av rummet för säkerhets skull. Det kostar mycket pengar och kan innebära en hälsofara eftersom elektrosmogen ökar för varje dragen elledning. Bäst är att lägga in tomma elkablar som komma till nytta senare vid behov.

Elsäkerhet

I husets grund skall en ring av bandstål läggas för jordning och spänningsutjämning. Till jordningen ansluts sedan elinstallationernas skyddsledningar, husets antenner, telefonsystem och alla större metallföremål.

Välj rätt kablar

Använd halogenfria elkablar. Många elkablar är isolerade med en mantel av miljö- och hälsoskadliga PVC. Vid en brand i en sådan kabel bildas höggiftigt dioxin. Använd också skärmad kabel eller rör som skyddar mot elsmog.

Välj rätt installationsrör

Skärmad kabel-Flexaray+
Skärmad kabel-Flex a ray+

Använd installationsrör som är skärmade. Det finns en ny generation halogenfria installationsrör som är försedda med ett extra ledande hölje och en extra havledare som lätt kopplas till jordskenan. Dessa PVC-fria rör är 100% återvinningsbara. Längs med hela installationsröret (kallas också flexslang) kommer det elektromagnetiska fältet (EMF) att vara skärmat.
En skärmad elinstallation neutraliserar EMF. Därmed tillämpar man försiktighetsprincipen när det gäller exponering för elektrosmog.

Är elektromagnetisk strålning skadlig?

Man har hittills inte kunnat klargöra vetenskapligt exakt hur EMF påverkar människan men man har konstaterat att det kan påverka oss och att människor drabbats. Många forskare uppmanar idag till försiktighet. 

Intresseorganisationer:


Elöverkänsligas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält. Förbundet har omkring 3 000 aktiva medlemmar och är ett av 40-talet förbund inom Handikappförbunden (fd HSO), med sammanlagt ca 400 000 medlemmar.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning.www.stralskyddsstiftelsen.se/

Källor: