Text och bild: Cathrine Bülow. Solens energi kan tas tillvara i passiva och aktiva solvärmesystem. I de aktiva solvärmesystemen används solfångare för att producera varmvatten alternativt luftburen värme. Från solfångaren leds solvärmen in i byggnaden via vattenfyllda rör, eller luft. Om solfångarna kopplas till en ackumulatortank kan solvärmen lagras över tid. Solvärmen kan ge såväl tappvarmvatten för bad och disk som varmvatten för husets radiatorer. Undersommarhalvåret kan solfångarssystemet täcka hela uppvärmningsbehovet..  Läs mer

Att installera solfångare har blivit vanligare ovanligare på senare år då utvecklingen med solceller gått framåt och dessa innebär en betydligt enklare installation än att satsa på solvärme. Men en solfångare ger trots allt mer än solceller. Under sommarhalvåret kan solfångarna räcka som enda värmekälla, resten av året kan den täcka ca 50 % av uppvärmningsbehovet och 50 % av varmvattenbehovet. Att installera solfångare är inte bara en miljöriktig satsning. Det kan också innebära en avsevärd ekonomisk besparing, då varmvattenkostnaderna kan minska till hälften. Dessutom subventioneras solfångarinstallationen av bidrag som gör det än mer fördelaktigt. En solfångare håller i ca 30 år och betalar sig redan efter några få år. Det finns även integrerade system med solceller (för elproduktion).

Källor:

Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009

Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Föreläsningsanteckningar — Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008