Relaterade nyheter

  Text: Cathrine Bülow, bild: pixabay. Det är viktigt att hänsyn tas till såväl yttre miljö som arbetsmiljö under byggtiden.  En kvalitetsansvarig ska se till att byggnationen utförs korrekt enligt bygghandlingarna. Det är också angeläget att hantera byggmaterialen på rätt sätt och skydda byggnationen mot fukt för att undvika senare problem. Tänk också på att vara aktsam om tomten och dess natur. Byggavfallet ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras och hanteras på rätt sätt för minskat resursslöseri. En stor fördel med att bygga i naturmaterial är att det inte genereras några miljöskadliga byggsopor. Läs mer

  Det är byggherren som har ansvar för påverkan på människor och miljö under byggtiden. Den kvalitetsansvarige ska kontrollera kvalitetsarbetet och checka av att olika arbeten är utförda på rätt sätt. Uppgifter om kvalitetsansvarig och en bygganmälan måste lämnas till kommunen innan byggstart. Ju bättre kvalitetssäkringsrutiner, desto mindre kontroll krävs. Den kvalitetsansvarige har sedan till uppgift att skicka in alla protokoll till byggnadsnämnden, varpå nämnden kan utföra ett slutbevis och byggnaden kan godkännas. Miljöfrågorna skall också tas upp på byggplatsmötena. Ytterligare ett sätt att hantera miljöfrågorna kan vara att föra en miljöloggbok.

  Skydd av byggtomtens natur

  Tomten och den omgivande naturen bör skyddas under byggnationen. Den del där bygget försiggår stängslas lämpligen. Träd som skall bevaras märks och beläggs med viten så att beställarna får ekonomisk ersättning om de ändå skadas.

  Materialhantering – byggfukt

  Det är viktigt att huset inte fuktskadas under byggnationen, vilket tyvärr är vanligt förekommande och en starkt bidragande orsak till så kallade sjukahusproblem. Sjuka hus orsakas ofta av fuktproblem i kombination med material som frisläpper kemiska ämnen. De avger ännu mer material när de är fuktiga. Bakomliggande anledningar kan vara fuktig isolering som byggs in i väggarna, ej uttorkad betong, läckande vattenledningar m.m. Dåligt ventilerade krypgrunder, våtutrymmen med plasttapeter och målad glasfiberväv och köldbryggor är exempel på andra problemområden.

  Bygget skall helst genomföras under ett stort tält så att det inte fuktskadas. Materialen skall under alla omständigheter förvaras torrt. Olika materials torktider måste beaktas. Betong kräver lång torktid. Trä med höga fukthalter ska inte heller användas. T.ex. får inte trägolv som ska läggas innehålla mer än 10-12 % fukt. Torkprocessen är en kombination av ventilation, värme, avfuktning och luftcirkulation. Fabrikstillverkade byggnadsdelar innebär mindre problem med fukt eftersom de torkat under kontrollerade former i fabrik. Att bygga under den varma årstiden minskar också risken för fuktproblem.

  Golvläggningen

  ska ske så sent som möjligt för att undvika slitage och skador. Golvet måste täckas noga under byggskedet och rengöras på damm, stoft och skräp innan golvläggningen.

  Byggavfallet

  minimeras. Med god materialplanering förhindras att det uppstår restprodukter. En metod för detta är “konfektionerande”, skräddarsydda material, t.ex. golv som är tillskurna i rätt storlek. När enbart ekologiska byggmaterial används uppstår inga miljöfarliga eller hälsovådliga byggsopor. Rester av de miljömässigt bästa byggmaterialen är harmlösa och kan i stort sett slängas på komposten, som t.ex. lera, halm, leca osv. Av resursskäl skall man givetvis ändå minimera avfallet och de restprodukter som uppstår skall källsorteras när så är möjligt. Överblivet tegel kan t.ex. återanvändas eller bli till krossmaterial för markbeläggning o.s.v.