Text: Cathrine Bülow.Foto:wikipediacommons. I olika byggherrars policydokument skrivs ofta vackert om brukarinflytande, vilket dock för det mesta stannar vid ord istället för handling. Det vanligaste sättet att uppföra bostäder i flerbostadshus innebär att brukarens inflytande begränsas till tapetval eller färg på badrumskaklet.  Vissa ekobyprojekt och kollektivhus,  utgör undantag. Här håller  brukarna i taktpinnen.

När en grupp människor i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad kallas det för en byggemenskap. Ibland innebär det rent konkret att man bygger tillsammans men inte nödvändigtvis. Läs mer

I Sverige finns enstaka exempel på byggemenskaper, t ex Ekobyn i Björkhagen med några år på nacken och det nya, prisbelönta ”Urbana Villorna” i Malmö. Byggemenskaper bottnar vanligen i att det önskade boendet, till exempel ett kollektivhus, en visst typ av äldreboende, eller en ekoby,   inte finns tillgängligt på marknaden och att enda sättet att erhålla det är att skapa det själv, tillsammans med andra. Baugemeinschaften” eller ”Baugruppen” är betydligt vanligare i Tyskland. I vissa tyska städer har det blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt och myndigheterna stöder sådana initiativ med speciell rådgivning. För samhället är byggemenskaper ett sätt att åstadkomma ett intressantare och mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet.

Nackdelar

Processen är tidsödande och krävande. En del projekt strandar på vägen. Det rådande systemet förhåller sig ofta frågande till denna typ av projekt varvid kommuner och andra instanser inte alltid underlättar förverkligandet. Många gånger saknas kanske också tillräcklig kunskap och tid inom gruppen.

Erfarenheter pekar mot att det lätt uppstår konflikter. Ofta ändras gruppens sammansättning under processens gång varvid riktlinjerna rivs upp och revideras. Det är helt enkelt svårt att hitta balans mellan närhet och distans, solidaritet och social kontroll. Men med en bra arbetsledning kan det vara både ett bra sätt att få ökad gemenskap och att spara en hel del pengar för dem som bygger tillsammans.  nte minst är brukarinitierade projekt ofta enda sättet att att få ekologiska och andra “särambitioner” ( galet att det måste anses vara det) realiserade.

Läs mer:

www.bygggemenskap.se

www.byggemenskap.se/material/rapportbyggemenskaper.pdf- en utförlig och lättläst rapport www.baugemeinschaft.org

http://www.tuebingen-suedstadt.de/42.0.html
www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/ovrigt/film-byggemenskaper.aspx
www.facebook.com/Byggemenskaper