Sjuk av ditt hus?

 

sjuka husText: Cathrine Bülow. Många byggmaterial som används idag innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Byggifter, byggfusk och olämpliga byggmetoder kan orsaka problem med s.k. sjuka hus och ohälsa hos de boende (bl.a. i form av Sick Building Syndrome.) Andra saker som kan göra ditt hem ohälsosamt är; fukt och mögel, lungskadliga fibrer från asbest eller mineralull, elsmog, radon och dåligt fungerande ventilationsanläggningar som sprider föroreningar.

Bygg med sunda naturmaterial och med väl genomtänkta och beprövade byggmetoder så slipper du bli sjuk av ditt hus.

Redan de gamla romarna…

Problem med sjuka hus och byggmaterial som skapar ohälsa är inget nytt. Redan de gamla romarna förgiftades av vatten från blyledningar. Arsenik och andra giftiga pigment i gamla färger ledde till ohälsa och i värsta fall till döden. Men även om farliga material förekom även i äldre tiders arkitektur var byggandet fram till andra världskriget huvudsakligen baserat på välbeprövade byggmetoder och naturliga, lokalproducerade byggmaterial.

Kemisk cocktail i våra bostäder

Som beskrivet under avsnittet ekobygghistoria förändrades byggandet drastiskt efter andra världskriget när traditionella metoder och material ersattes av nya konstruktionsmetoder och av allt fler syntetiska produkter och byggkemikalier -ett flöde vi dessvärre ännu inte sett slutet på. Problemen lät inte vänta på sig. Platta tak och flerskiktskonstruktioner skapade problem med fukt och mögel. Asbest blev efterkrigstidens stora materialskandal, följt av den radioaktiva blålättbetongen, flytspackel och enstegstätning med åtföljande mögelproblem för att nämna några.

I våra bostäder utsätts vi idag för en cocktail av kemiska ämnen från byggmaterial och inredning. Vid en luftanalys av ett vanligt 1980-tals hus hittade man över 200 olika kemiska ämnen i luften. Ämnen som härrörde från syntetiska limmer, lacker, färger, fogmassor, plastgolv, inredning med mera. En exponering för molekylära sopor skulle man kunna kalla det. I ett kallt land som Sverige där vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus kan detta bli en betydande belastning för organismen.

Fullskaleexperiment

Istället för att använda obetänkliga och välkända naturmaterial använder vi idag en rad kemiska byggprodukter inom byggandet. Många gånger visar sig farorna med dessa material först efter åratal av användning. Sedan ett sextiotal år tillbaka och fram till dags datum genomför vi således fullskaleexperiment inom byggandet, både vad gäller byggmetoder och materialval. Anledningen till att man väljer det osäkra före det säkra är naturligtvis industrins intresse av att ständigt hitta nya produkter som det går att tjäna pengar på och förhoppningar om rationaliseringsvinster inom byggsektorn.

Vi lever också i ett expertsamhälle där basal kunskap om livets hörnstenar som livsmedelsproduktion/odling och byggande gått förlorad bland ”vanligt folk” . Vi förlitar oss istället blint på att experter vet bäst och konsumerar oftast okritiskt de produkter industrin marknadsför. Materialindustrin arbetar med ramavtal gentemot byggförtagen vilket innebär att inköp av stora materialkvantiteter pressar priserna. Detta gör att byggföretagen ofta är ointresserade av att ställa om till alternativa mer miljövänliga produkter. En annan förklaring till det myckna användandet av byggkemikalier är den hårda tidspressen på dagens byggen. Färger, spackel mm ska torka snabbt så att man fort kan arbeta vidare. Denna brådska bidrar ytterligare till sjukahus –problematiken genom att det leder till fuktproblem men också till att utsöndringen av byggkemikalier ökar. Till exempel avges betydande mängder kemikalier från golvmattor och golvlim där underliggande betonggolv inte fått torka ut ordentligt innan golvmattan lagts på då fukten löser upp olika ämnen. Detta har förorsakat storskaliga sjukahusproblem ibland annat i Skarpnäck utanför Stockholm.

Byggvaruindustrin prackar ständigt på oss nya material med förespeglingen att de är underhållsfria, lättstädade osv. Vid en närmare granskning visar sig detta oftast inte stämma. Konstmaterial slits ofta fult och är omöjliga att reparera. Ett exempel är plast- och laminatgolv. Har det väl uppstått hål och repor går det inte att göra något åt medan ett trägolv kan slipas och oljas gång på gång. Underhållsomöjliga vore därför en mer korrekt benämning på dessa produkter. Syntetmaterialen baseras dessutom på ändlig olja och leder ofta till kemiska emissioner i boendemiljön och utsläpp av giftiga ämnen i samband med tillverkning och deponi.

KRAV-märkta byggvaror önskvärt

Allt fler människor tänker på vad de stoppar i sig. Försäljningen av KRAV-märkta livsmedel har ökat och tillsatser i maten har allt mer börjat ifrågasättas. Medvetenhet om byggmaterialens betydelse för vår hälsa är inte lika spridd. Kanske borde byggmaterial också KRAV-märkas? De miljömärkningar som finns idag silar kanske bort en del av de värsta materialen men kraven är ändå lågt ställda. Byggnadens funktion är egentligen att var en skyddande barriär mot omvärldens kyla, fukt osv, vår tredje hud om man så vill. Våra bostäder interagerar oundvikligen med våra kroppar. Vad vi bygger in i våra hus kommer vi också att inandas, ta upp över huden osv. Idag utgör denna barriär sorgligt nog ofta en fara för oss för att vi fyller den med gifter i form av konserveringsmedel, mjukgörare, lösningsmedel, flamskyddsmedel mm som avges från plastmattor, färger, möbeltextiler, limmer, lacker, fogmassor, fogskum osv. För den som värnar om sin hälsa är det essentiellt att omge sig med rena sunda material som inte avger föroreningar och därmed förpestar inomhusmiljön.

Dålig kontroll på kemikalier

I EU marknadsförs ca 120 000 kemikalier. Högst 5 % av dem är undersökta vad gäller deras verkan på människor. Man kan tycka att en tillverkare borde behöva undersöka om ett kemiskt ämne är farligt innan försäljning tillåts men idag gäller istället principen att alla nya kemiska ämnen är tillåtna till dess att det visat sig orsaka skador. Ett grundläggande fel är också är att ingen innehållsdeklaration för byggvaror krävs. Tillverkarna kan också välja att hålla andelen giftiga ämnen under de gränsvärden som gäller för att de ska vara tvingade att förse förpackningarna med varningsetiketter.

Lätt att välja rätt

Egentligen är det ganska rätt att välja rätt. På samma sätt som man vid val av livsmedel bör välja så obehandlade och naturliga råvaror som möjligt bör man tänka på samma sätt vad gäller byggmaterial. Välj natur material som trä, tegel, lättbetong, lera isolering av lin, hampa eller cellulosa. Golvmaterial av trä, klinker, sten eller kork. Använd natturliga färgtyper som linoljefärg, naturfärg, lerfärg, slamfärg mm.

Vilka byggmaterial är farliga

Kemikalier delas in olika grupper utifrån sin miljöbelastning. Tre speciellt obehagliga grupper är 1) vPvB , långlivade och bioackumulativa ämnen, 2) CMR, cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, 3), POP, Persistent and organic pollutant.

Dessa ämnesgrupper kan orsaka bl.a cancer, benskörhet, fosterskador, sterilitet, hormonstörningar, njurskador mm. Kemikalieinspektionen har tagit fram listor speciellt på farliga kemikalier som man vill få bort (begränsningslistan) och ämnen vars användning bör minimeras (OBS-listan).

En del av dessa kemikalievärstingar återfinns i byggmaterial som PVC-plast för tex golvmattor och rör, plastfärger, limmer, fogmassor, fogskum och våtrumssilikon. Här följer en lista på material som man bör se upp med. Läs också mer under respektive material.

 • Byggskivor – innehåller giftiga limmer, antigen formaldehyd som är cancer- och allergiframkallande eller likaledes betänkliga polyuretaner och isocyanater.
 • Fogmassa– ett flertal mycket miljö- och hälsoskadliga ämnen kan ingå här som biocider, organiska lösningsmedel, nonylfenoler, nonynylfenoltoxylater, metyletylketoxim och ftalater ( mjukgörare).
 • Fogskum innehåller mycket skadliga ämnen som silikon, isocyanter eller polyuretan och mjukgörare. Polyuretan är ett starkt gift som på försvarets forskningsanstalt, FOA, hanteras på samma sätt som kemiska stridsmedel. UF-fogskum baseras istället på urinsyra och formaldehyd. Produkten avger formaldehydgas som kan ge akuta problem med irriterande ögon, kliande näsa, torr hals och sömnproblem. Ämnet är cancerogent och allergiframkallande.
 • Lim och klister – innehåller besvärliga kemikalier som farliga biocider, nonylfenoler, nonynylfenoltoxylater, ftalater(mjukgörare), isocyanater och isotiazolinoner.
 • Möbler som är tillverkade i spånplattor istället för i helträ innehåller giftiga limmer, antigen med formaldehyd som är cancer- och allergiframkallande eller likaledes betänkliga polyuretaner och isocyanater.
 • Madrasser. Konventionella madrasser innehåller limmer och skumgummi med miljöfarliga isocyanater som bildar mycket giftiga gaser vid brand. 
 • Plastfärg- latxfärg. Produkten baseras på plast. Trots att dessa färger ofta är försedda med diverse ( mindre krävande) miljömärkningar innehåller de en rad tillsatser såsom mögelbekämpningsmedel, mjukgörare, konserveringsmedel och plaster. Plast/latexfärgerna emitterar dessa skadliga ämnen till inomhusluften under lång tid.
 • Plastgolv-/PVC-golv innehåller mycket hälsoskadliga ftalater (mjukgörare) och klor. PVC bildar supergiftet dioxin vid brand.
 • Primers används för att förhindra att fukt tränger in mellan kakelfogar och bakomliggande vägg. Primers består antingen en polymerdispertion eller gummilösning. Som tillsats används konserveringsmedel och konsistensgivare. De flesta av dem allergiframkallande och upptagna i kemikalieinspektionens PRIO-bas. I värsta fall kan de innehålla mycket miljöskadliga klorparaffiner. Läs mer under badrum.
 • Reliningrör- ny metod för att laga rör som ersätter stambyten. Relingen innehåller miljöskadlig epoxi och hormonstörande bisfenol A.
 • Strukturtapeter innehåller miljöskadligt PVC. Likaså våtrumstapeter.
 • Träskydd– innehåller organiska miljögifter eller tungmetaller. Avstå konsekvent från dessa. De träskyddsmedel som använts de senaste årtiondena är bland de absolut mest miljö- och hälsovidriga byggprodukter som framställts. Bland dessa extremgiftiga preparat återfinns Pentaklorfenol, Kreosot och Lindan. De miljövidriga preparaten har använts till allt från utemöbler, sandlådor till järnvägslipers. I värsta fall har de också använts inomhus, t.ex. till takstolar och vindsbjälkar eller för att få en rustik kulör på träytor. Många människor har drabbats av cancer, allergier mm efter exponering för dessa gifter.  I Tyskland och USA har stora rättegångsprocesser drivits. Några av de värsta ämnen har nu förbjudits men det finns all anledning att ändå välja bort dessa produkter.

Andra hälsofaror i hemmet

Fibrer

Vi kan också utsättas för fibrer från mineralull och gamla asbestmaterial i våra byggnader. Asbest är idag ett förbjudet byggmaterial men decennier av användning gör att det fortfarande finns stora mängder asbest i äldre byggnader som antingen hamnat där under byggnationen eller vid senare renovering. Asbest kan finnas i allt från plastmattor, fasadbeklädnad till kakelfix, rör- och pannisolering. Vid renovering eller förslitning av dessa material kan cancerframkallande asbestfibrer komma ut i inomhusmiljön och förorena den. Läs mer om asbest här.

Mineralull framställs i en mycket energikrävande process och ger en dålig, dammig arbetsmiljö med skadliga fibrer. Otillräckligt inkapslat kan materialet också avge fibrer i det färdiga huset. Värst är det när isoleringen inte är inplastad alls till exempel i undertaksplattor eller som drev runt dörrar och fönster. När luft drar genom isoleringen lösgörs fibrer som sprids i inomhusluften.

Fukt och mögel

Mögelsvampsporer är jämte dammkvalster den viktigaste orsaken till allergier som utlöses i bostäder. Mögel och fuktproblem har drabbat en mängd hus som byggts billigt och dåligt. Anledningen är felaktiga konstruktioner eller brådska i byggprocessen där materielen inte fått torka ut ordentligt eller väderskyddats under bygget. Dåligt uttorkade material ökade också avdunstningarna från olika byggkemikalier.

Flytspackel

Under 80-talet avlöste flytspackelskandalerna varandra. Fuktiga betonggolv som inte tilläts torka ut ordentlig innan mattläggningen var en bov i dramat. Flytspacklet innehöll kasein- ett i sig ofarligt mjölkprotein- som i närvaro av fukt avgav olika ämnen. Även mattlimmerna kunde lösas upp och avge giftiga gaser. Hela bostadsområden har fått saneras och byggas om till stora kostnader.

Ventilationsanläggningar kan sprida föroreningar

Vi behöver ventilera våra hus för att få bort gammal, använd luft. Byggkemikalier som plastfärger, limmer, fogmassor och plastgolv belastar vår inomhusluft och ökar behovet av ventilation. Enligt en dansk studie visade det sig dock att själva ventilationssystemet var den mest förorenade faktorn i många bostäder genom att den cirkulerade runt smutsig luft. På kontor, skolor, sjukhus och i andra offentliga är problemen oftast störst när storskaliga ventilationsanläggningar effektivt sprider virus, pollen, damm, bakterier och fibrer ut i lokalerna. Med sunda byggmaterial som inte avger gifter minskar således ventilationsbehovet. Det är också viktigt att underhålla och rengöra en befintlig ventilationsanläggning. Läs mer under ventilation.

Legionella

Legionella är en naturlig sötvattenbakterie som anpassat sig till människans moderna vattenmiljöer. Bakterierna förökar sig lättast i stillastående vatten och vid temperaturer mellan +20oC och +45oC. och smittar genom inandning av vattenånga i t.ex. duschar eller bubbelpooler.

Legionella kan förorsaka en speciell typ av lunginflammation, även kallad legionärssjuka med 10-20%. dödlighet. Det är vanligen vattensystem i stora byggnader, som till exempel hyreshus och sjukhus, som kan koloniseras med legionellabakterier. I Sverige anmäls årligen 5-10 fall av vårdrelaterad legionellainfektion

För att undvika legionellatillväxt är det viktigt med ett bra flöde i vattensystemets alla delar och regelbunden rengöring av t.ex. bubbelpooler. Varmvattentemperaturen ska vara lägst 60oC i varmvattenberedare.

Elektrosmog

Elektrosmog av olika slag belastar den mänskliga organismen. Källorna är allt från olika maskiner, apparater, till högspänningsledningar och järnvägar. Studier har till exempel visat att människor som bor nära högspänningsledningar och järnvägar löper större risk att drabbas av cancer, speciellt leukemi, hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner och nervbesvär. Men även svagare elektromagnetiska fält påverkar hälsan negativt. Läs mer här.

Sick Building Syndrome

När människor blir sjuka av sitt boende kallar man det i USA för ”BRI” building related illness”. Om orsakssambandet inte är helt klart talar man istället om SBS dvs. ”sick Building syndromen”. Symptomen huvudvärk, illamående, utslag, rinnande ögon, koncentrationsvårigheter, tankestörningar mm. Ett tecken på att besvären är kopplade till bostads- eller arbetsbyggnaden är att de minskar i samband med semester och helger. Flera läkarkongresser har på senare år ägnats åt dessa diagnoser samt åt MCS (multiple Chemical Syndrome)- en oförmåga att tåla olika kemiska ämnen).