Text: Cathrine Bülow. Det är naturligtvis viktigt att välja en bra tomt för sitt hus. Lägesmässigt är en sydsluttning det idealiska. Det är också angeläget att kartlägga negativa miljöfaktorer och tänka igenom om man trivs med lokalkulturen, avstånd till service och kommunal trafik.

Välj en tomt där en ny byggnad kan placeras utan allt för stora ingrepp i naturen. Anpassa byggnaden till tomten och inte tvärtom. Undvik bortsprängning av berg och utplaning av en kuperad tomt. Det finns inga hundraprocentigt perfekta tomter. De sammantagna kvalitéerna får beaktas. Läs mer

Att se upp med — checklista

Markradon. Radon finns överallt i marken, men vissa platser kan ha en förhöjd radonhalt. Kommunen har kunskap om detta.

Buller kan göra det svårt att njuta av trädgården. Invändigt ger ett välisolerat hus med lågenergifönster i regel dock ett mycket gott bullerskydd.

Exploateringsplaner för området kan vara att bra att känna till. De anges i regel i kommunernas detalj- och översiktsplaner. Fråga din lokala tjänsteman på kommunen vid osäkerhet.

Förorenad mark på en tidigare bensinstations- eller industritomt eller där lakvatten från en gammal soptipp förorenat marken är ett problem, inte minst i storstadsområden där gamla industriområden nu tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Om du som villabyggare vill kontrollera den tomt du funderar på att köpa ska du vända dig till kommunen. Här finns kartor och information om tidigare markanvändning. Marksanering är en kostsam process där man ändå inte alltid lyckas få bort föroreningarna. Det bästa är naturligtvis att undvika en sådan tomt.

Konventionellt jordbruk i närheten av tomten, som bedrivs med ogräsmedel och insektsgifter, kan leda till en osund närmiljö och att trädgårdsmarken är så förorenad att den inte lämpar sig för grönsaksodling.

Kraftledningar, järnvägar eller transformatorer ger upphov till kraftiga elektromagnetiska fält som kan innebär hälsorisker. Lämpligt avstånd beror på kraftledningens storlek men bör i regel vara minst 100 m. Läs mer under elsmog.

Sank mark undviks. Man kan gräva ett par provgropar för att för att se om de vattenfylls eller hälla i vatten och se hur lång tid det tar innan det rinner undan. Om någon av iakttagelserna tyder på hög fuktighet i marken behövs mer noggranna undersökningar göras.  Är grundvattennivån hög innebär det merkostnader då man måste gjuta en inneslutning av betong kring husets grundmurar. Tänk också på att undersöka högsta vattenstånd för eventuellt närliggande sjö eller å.

Skuggad tomt som t.ex. ligger i mörker på grund av ett grannhus bör undvikas.

Vindutsatt läge kräver mer energi för uppvärmning och att vistas utomhus kan bli obehagligt. Å andra sidan kan det innebära att ett minivindkraftverk lämpar sig på tomten.  Man kan också konstruera olika typer av vindskydd, t.ex. av växtlighet eller plank, för att komma till rätta med blåsighet.

Strålningsfält i marken. Enligt vissa teorier bör man undvika att bygga direkt över vattenådror och sprickzoner i berggrunden. Currylinjer är en typ av jordlinjer som är vanliga. De bildar ett rutnät med ca 4 m avstånd mellan linjerna. Man kan bygga så att linjerna hamnar i väggarna. Så är många hus i landet byggda före mitten av 1700-talet.

Välj en tomt där en ny byggnad kan placeras utan allt för stora ingrepp i naturen. Undvik bortsprängning av berg och utplaning av en kuperad tomt. Det innebär stora ingrepp i naturen och faller sällan väl ut estetiskt.

Svårbebyggd mark, där byggnation är förenad med stora grundläggningskostnader kan vara bra att undvika om man vill hålla kostnaderna nere. Lerig mark är mest komplicerad att bebygga, då man ofta måste påla ner till fast berg. Även en starkt bergig, kuperad tomt kan så klart vara svårbebyggd även om den ofta bjuder på ett vackert läge. Planspräng inte en sådan tomt — anpassa istället arkitekturen till tomten och inte tvärtom. Enklaste grundläggningen görs på grus, sand, mo och blockfattig morän. Se geologiska kartor hos kommunen. Läs mer under grundläggning.

Placera huset för så mycket lä som möjligt. Undvik skugga, blåsiga ställen och kalluftssjöar. Tänk också på att rumsplaceringen ska stämma överens med väderstrecken.

Värna om den naturliga topografin och växtligheten, undersök växtlighet och djurliv. Värdefull natur som äldre, grova lövträd, örtrika markpartier eller boplatser för fåglar, igelkottar eller andra djur sparas.

Vara rädd om äldre byggnader och värdefull kulturmiljö i form av fornlämningar och gamla kulturspår. Riv inte gamla torp eller andra byggnader, gärdesgårdar, stenrösen eller dylikt. Undvik också att bygga på odlingsbar mark.