summer, water, thirsty
Relaterade nyheter

  Text: Cathrine Bülow. Luftkonditioneringsanläggningar kan utgöra en hälsofara genom bakterietillväxt, obehagligt drag och buller. En genomtänkt arkitektur med självdrag och god isolering är bättre sätt att reglera inomhusklimatet.

  Solskyddande vegetation, porlande vatten och inomhusväxter är andra sätt att på naturlig väg erhålla svalka. Behövs ändå maskinella lösningar rekommenderas solenergidrivna absorbtionskylmaskiner. Det kan vara en lämplig lösning för till exempel ett datorrum. Läs mer

  Behovet av luftkonditionering är av naturliga skäl inte så omfattande på våra breddgrader. Systemet finns ändå i framför allt offentliga lokaler såsom sjukhus, kontor och liknande. I varmare länder är de däremot vanliga även i bostadshus och i USA står luftkonditioneringsanläggningar för över hälften av landets totala elförbrukning!

  Förutom hög elförbrukning är luftkonditioneringsanläggningarna även behäftade med en rad andra problem. De är den främsta anledningen till det så kallade sjuka hussyndromet. Strömmande luft i ett rum leder alltid till ett obehagligt inomhusklimat. Dessutom bullrar systemen i regel.

  Vidare sprider de damm och luftföroreningar eftersom de recirkulerar använd luft. I luftkanalernas kondensvatten frodas lätt mögelsvampar och bakterier. I höga temperaturer kan legionellabakterier få fäste som sedan kan förorena hela anläggningen. Det mest kända exemplet på detta härrör från 1970-talet då en legionella-epidemi orsakade många dödsfall på ett sjukhus i Philadelphia, USA.

  Man bör således avstå från konventionella luftkonditioneringsanläggningar — det gäller även de små anläggningar som finns för hemma- och kontorsbruk.

  Det finns naturliga luftkonditioneringsmetoder att tillgå för att sänka inomhustemperaturen. Till att börja med ska huset naturligtvis var välisolerat och rätt utformat vad gäller fönstersättning och så vidare.

  Med hjälp av vegetation och rätt placering av huset kan en hel del åstadkommas för att få ett behagligt klimat under den varma årstiden. När det gäller större byggnader kan skorstenseffekten på motsvarande sätt som för självdragshus se till så att stora luftmassor kan cirkulera i huset.

  Med hjälp av en öppen planlösning och högt i tak går det att få ett avkylande luftflöde i huset. Friskluften leds lämpligen in i huset genom marken så att den kyls av först. De högsta ställena i byggnaden förses med avluftningsöppningar.

  Morerna i Spanien var experter på detta sätt att bygga hus. Samma princip användes på ett imponerande sätt för nybygget av universitetet i Leicester, England. Genom växter och rinnande öppna vattenytor går det att väsentligt förbättra inomhusklimatet under somrarna. Ett exempel på det är det ekologiska kontorshuset Arce i Frankfurt.

  Absorptions-kylmaskiner är betydligt bättre än luftkonditioneringsanläggningar, speciellt om de drivs med solenergi. Solfångare värmer då vatten till cirka 95 grader. Vattnet passerar sedan genom ett antal värmeväxlare där det förångas och kondenseras. Processen liknar den i äldre kylskåp. Som en biprodukt erhålls varmvatten för exempelvis duschar. Det erhållna kallvattnet kan också ledas genom exempelvis kylrör i innertaket. När taket kyls ner erhålls en behaglig svalka i inomhusluften.

  Solenergidrivna kylsystem är idealiska för byggnader i varma trakter, där perioderna för största solinstrålning sammanfaller med perioderna med största behov av avkylning.