Vad är en grön stad egentligen?

Grön stadGöteborg stoltserar med falsk grönstämpling menar miljöskribenten Chris Ceder och lyfter istället fram tyska Essen som exempel på en verkligt grön stad. “En lång rad faktorer krävs för att kunna bedöma om en stad är grön. Hur ser naturskyddet ut och hur omsätts det i prakten? Vad görs för att förbättra störda naturmiljöer? Hur väl skyddas hotade arter? Hur väl inventeras fauna och flora, inte minst innan beslut om exploatering tas? Har staden en grön stadsbild? Ger gaturummet och allmänna platser ett grönt intryck med träd, blommor, häckar och annan vegetation eller domineras gatubilden av hårdgjorda ytor och en brist på grönska? Erbjuder gatumiljön livsrum för olika djurarter och gynnar den biologiska mångfalden, t ex genom att det finns tillräckligt med gamla träd med håligheter som är bostäder åt bl a fåglar och fladdermöss och buskage, som skyddar fåglar och främjar insektsliv?

Det är först när en stad värdesätter och skyddar sina gröna tillgångar mot exploatering och har en långsiktig och genomtänkt stadsplanering där det gröna har en central roll som staden med rätta kan kalla sig grön.