Vad är ekosystemtjänster?

Källa:wwf.se. Kanske är det ett begrepp du hört men inte riktigt vet vad det är. Ekosystemtjänster handlar helt enkelt om vad ekosystemen ger oss människor som människor upprätthåller eller förbättrar vårt välmående och våra livsvillkor. Det är till exempel pollinering från insekter, skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord.

I många växande städer är balansen mellan bevarande och exploatering ständigt aktuell. Inslaget av urban grönska behöver värnas och vårdas och alla möjligheter till att även nyskapa ekologiska tjänster bör utnyttjas. Konkret kan det handla om att städer skyddar, återskapar, nyskapar eller länkar ihop tätortsnära gröna och blåa områden av hög kvalitet. Tillsammans bidrar detta till en väv av vatten och grönska som samspelar med staden och ingår i dess strukturer. Men ju mer staden växer desto mer riskerar väven att splittras upp i delar som var för sig blir allt svagare.

Se filmen om ekosystemtjänster här.

Skärmklipp Föreläsning

.http://www.sustainknow.se/MediaDetail.aspx?MediaID=554