Text: Cathrine Bülow. Vid rivning av byggnader är det viktigt att minska resursslöseriet genom att återanvända brukbart byggmaterial. I gamla hus gömmer sig dessutom ofta kulturhistoriska skatter och material av hög kvalitet med en patina som bara tiden kan åstadkomma. Under århundraden har återbruk skett på ett självklart sätt. Först under 1900-talets högkonjunktur upphörde man med att tillvarata gamla byggdelar. Överfyllda soptippar och allt högre kostnader för avfallshantering har fått trenden att vända.

Inför en rivning är det viktigt att inventera och omhänderta farliga byggmaterial på rätt sätt. Det gäller t.ex. asbest, PCB eller blyhaltiga rör. En rivningsprojektering och en rivningsanmälan måste alltid göras innan rivningen påbörjas.

Återbruk av byggdelar inom byggnadsvården

Att återanvända brukbart byggmaterial innebär inte bara en miljövinst utan kan i byggnadsvårdsammanhang vara ett sätt att återskapa en tidstypisk stil. Gamla spegeldörrar och terrakottagolv, snidade träportar, vackra gjutjärnsfönster, svarvade trappräcken och järngrindar är mästerliga hantverksalster och kulturskatter som inte kan ersättas med nya produkter. Att återvända sådana byggnadsdelar är långt billigare än att låta nytillverka motsvarande produkter. Ett flertal byggnadsvårdbutiker runt om i landet säljer begagnande bygghistoriskt värdefulla byggnadsdelar.

 

Rivningsprojektering

Före rivning ska byggnaden inventeras med avseende på materialinnehåll. Materialens mängd, sammansättning och separerbarhet bedöms här. Så kallad selektiv rivning är under utveckling. Det innebär att man lättare ska kunna hantera rivningsmaterial rätt.

Inför en rivning skall man inkomma med en rivningsanmälan och bifogadrivningsplan till kommunens byggnadsnämnd. Vid upprättandet av rivningsplanen ska byggherren också utse en kvalitetsansvarig som ska se till att planen följs. Följande uppgifter ska finnas med:

  1. Hur farliga ämnen och avfall identifieras
  2. Vilka arbetssätt och skyddsåtgärder som ska användas när farligt material avlägsnas
  3. Hur farligt material ska sorteras, hanteras, transporteras och lämnas till omhändertagande eller bortskaffande
  4. Rivningsmetoder och hantering av byggdelar som ska återanvändas, materialåtervinnas, förbrännas eller deponeras
  5. Skyddsåtgärder och saneringsmetod vid förekomst av ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp

Syftet med rivningsplanen och bestämmelserna om kvalitetsansvarig är att skapa bättre förutsättningar för återvinning och återanvändning samt att avfall tas om hand på sådant sätt att människor och miljö inte kommer till skada. Dessvärre följs inte alltid gällande rivningsbestämmelser och skandaler med t.ex. otillbörlig asbestrivning förekommer då och då.

Liten materialguide inför rivning

Asbest — hälsofarlig, cancerframkallande fiber. Måste saneras och omhändertas som miljöfarligt avfall. Läs mer i asbestavsnittet om var i byggnaden asbest kan gömma sig.

Betong — kan återanvändas som ballastmaterial (utfyllnad). Armeringen kan smältas om till ny armering.

Bly –– kan finnas i rörfogar och blyhöljen. Måste saneras och omhändertas som miljöfarligt avfall.

Cellplast — klassas som miljöfarlig men kan materialåtervinnas.

Diskbänk — återanvänd om möjligt hela bänkar.

Dörrar — bör återanvändas med karm.

Fönster — såväl hela fönster som glas kan återanvändas.

Gips — hela skivor kan återanvändas. Gipsavfall kan återvinnas i gipsfabrikerna alternativt som gödsel på åkermark (!) eller utfyllnadsmaterial.

Kakel, klinker — återanvänds helst hela eller krossade som utfyllnadsmaterial.

Koppar — metallåtervinnes. Man får bra betalt för kopparskrot.

Linoleum som inte har limmats kan återanvändas.

Lättbetong — återanvändes helt eller som ballast (utfyllnadsmaterial).

Mineralull/glasull — kan återanvändas i fabrik.

PCB –– svårnedbrytbart klororganiskt gift. Kan förekomma i halkfria akrydurgolv, fogar mellan fasadelement och kondensatorer. PCB anrikas i näringskedjorna och har skadliga effekter på djur och människor. Hanteras som miljöfarligt avfall. Läs mer under PCB.

Radiatorer — kan återanvändas.

Rör och metallskrot — lämnas till skrotåtervinning.

Sanitesporslin — kan återanvänds.

Spånskivor — kan användas som bränsle i anläggningar med speciellt tillstånd för detta.

Sten — kan återbrukas och återanvändas eller användas till ballast (utfyllnadsmaterial).

Tegelstenar och tegelpannor — kan återanvändas och räknas till de mer attraktiva andrahandsbyggvarorna tack vare den fina patina äldre tegel har. Det krävs att man är varsam vid rivningen och att tegelstenarna är murade med kalkbruk för att de ska gå att ta isär. Vid återanvändning av taktegel ska man tänka på att olika tegelpannor har olika dimensioner och att det därför kan innebära en hel del pyssel att lägga ett nytt tak med gamla taktegelpannor.

Trä återanvänds eller eldas. Impregnerat eller målat trä är miljöskadligt och får endast förbrännas i därför avsedd anläggning.

Vitvaror — bör om möjligt återanvändas. Undantaget är energikrävande vitvaror som man hellre bör lämna till materialåtervinning.

Zink — finns bl.a. i äldre diskbänkar och zinkplåt. Sorteras ut till metallåtervinning.

Länk: www.byggigen.se — databas för återvunnet byggmaterial