Text och bild: Cathrine Bülow. Trädgården fyller en viktig funktion för odling, rekreation och lek. Trädgårdar, innergårdar och kolonilotter utgör betydelsefulla oaser i städer och tätorter där naturen är undanträngd. Här hittar växt- och djurarter livsutrymme och ökar den lokala biologiska mångfalden. Stads- och trädgårdsodling ger giftfri,  egenproducerad mat som är bra för hälsa, miljö och plånbok.

Grönskan kan även fylla andra funktioner, så kallade ekosystemtjänster, som vindskydd,  klotterskydd på en utsatt fasad eller bidra till luftrening.  Tyvärr är gårdarna inte alltid grönskande oaser utan domineras ibland nästan helt av asfalt och gräsmattor. Många villaägare tar också till giftiga bekämpningsmedel för att sköta sina trädgårdar. Läs mer

Tips för en mer ekologisk trädgård

Avstå från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Satsa på tåliga arter och mycket perenner.

Avstå från att använda tryckimpregnerat virke och träskyddsmedel för underhåll av möbler och trädäck, staket m.m.

Skapa en mångfasetterad miljö med olika träd, buskar, odlingar, dammar med mera — då kan ett stort antal djur och växter existera. Den biologiska mångfalden ökar!

Begränsa andelen hårdgjorda ytor (för att förenkla regnvatteninfiltration) och artfattiga gräsmattor.

Tillvarata den ursprungliga naturmiljön

Vid nybyggnation är det bästa att bestämma sig redan under byggnadsfasen för att tillvarata naturmiljön och se till att skydda den. Ytor av traditionell trädgårdskaraktär, med häckar, bersåer och blomrabatter kräver ett kostsamt och arbetskrävande underhåll för att fungera.

Det minst kostsamma alternativet är att utnyttja den befintliga naturmarken. Traditionell parkmark är till exempel 30 gånger dyrare att sköta än naturmark. I naturmarken återfinns också den högsta artrikedomen. En varierad vegetation är en förutsättning för att smådjur ska trivas. Det idealiska är mestadels en blandning av naturmark och anlagd grönska. Inslag av gräsmattor och rabatter kan vara viktiga både för såväl lek som trevnad.

Undvik asfalt och andra hårdgjorda ytor

Parkeringsplatser och uppfarter, tillika gångvägar i bostadsområden och trädgårdar, asfalteras mer än nödvändigt. Alternativ till asfalt är grus, natur- eller gatsten som tillåter vatteninfiltration och släpper fram grönska mellan stenarna om man lägger dem i sand. För garageuppfarter räcker det i regel med att stenlägga två strängar för bilens hjul. Många hårdgjorda ytor kan också helt bytas ut mot grönska.

Öka den biologiska mångfalden genom att

Ha många mikrobiotoper i trädgården

För att många olika djur- och växtarter ska kunna leva är det viktigt med en varierad och artrik miljö. Alla fältskikt, det vill säga örter buskar och träd, ska helst finnas representerade. Insådd av olika örter, plantering med fruktbärande träd och buskar och så vidare kan stärka den biologiska mångfalden lokalt. Ett högt artantal ökar dessutom stabiliteten inom ett ekosystem, vilket medför mindre problem med skadeinsekter och sjukdomar.

Välj tåliga arter och perenner

Många inhemska arter är mer motståndskraftiga mot sjukdomar och skadeinsekter. De främmande arterna har inte mycket att erbjuda av näring till vår fågel och fjärilsfauna. För att inte snabbväxande buskar ska tränga undan mer långsamväxande arter är det bra att alltid plantera tre, fyra eller fem buskar bredvid varandra.

Skapa många små livsrum

Häckar, dammar, stenblock, ett dött träd eller några buskar, en kallmur eller en blomsteräng, små kullar med mera ger livsutrymme för många olika arter. En hög med lite kvistar och grenar skapar också livsrum och näring åt till exempel sniglar, insekter, kräldjur och fåglar.

Stenpartier är en biotop som gillas av många djur och med vackra växter kan de bli ett behagligt inslag i trädgården. Ödlor gillar till exempel solvarma stenar och paddor och kopparormar kan söka skydd bakom dem.

Särskilt värdefull är en kallmurad stenmur, det vill säga en mur där stenarna inte binds samman av något murbruk. Här finner många insekter och växter idealiska livsbetingelser. Murarna kan också hålla jordlager på terrasser och utgöra avgränsningar mellan trädgårdens olika rum.

Om muren inte ska vara mer 60 cm behöver man inte tänka på att gräva ut en grund. För högre murar — gräv ett cirka 40 cm djupt dike som fylls med grovt grus. En fristående mur ska smalna av mot krönet så att den får omkring 15 graders lutning.

Dammar och bäckar gör trädgården vacker, inbjuder till vila och rekreation samt utgör ett värdefullt livsrum för många växter och djur. 

Begränsa gräsmattorna

Gräsmattor kan förvisso lämpa sig väl för lek och vila, men biologiskt sett är det en torftig miljö där inte många arter trivs. Bättre är då de gräsmattor med insådd av ängsväxter som finns att köpa. De är dessutom betydligt vackrare och kan locka till sig humlor och olika fjärilsarter. Vissa blommor kan fungera som värdväxter för sällsynta dagfjärilar.

Enbart att låta gräset växa sig högvuxet ger en positiv effekt. Kortklippta stigar i det höga gräset innebär en blandning av vildvuxet och vårdat som kan öka acceptansen hos kritiska grannar.

Skapa en mikrotopografi i trädgården

En helt platt tomt går att variera med en böljande yta. Småkullar och gropar som bildar dammar ger mer omväxling och skapar förutsättningar för en varierad flora. Till exempel kan grönfläckig padda eller lövgroda planteras in i samband med att dammar eller våtmarker anläggs.

Ha alla vegetationens skikt representerade i trädgården, det vill säga träd, buskar och högörter. Det har mycket positiva effekter på fågellivet, speciellt fruktbärande träd och buskar. Fåglarna behöver buskar och trädskikt för föda och skydd. Även andra smådjur drar nytta av sådana planteringar. Försök imitera vilda miljöer som till exempel ett skogbryn eller en äng. Plantera buskar och träd i grupper. Bra arter kan nyttjas av många olika djur. Exempel på bra träd och buskar är: al, alm, ask, asp, avenbok, benved, björk, bok, brakved, ek, en, fläder, fågelbär, gran, hagtorn, hassel, havtorn, hägg, idegran, kornell, lind, olvon, oxel, vildrosor, röda vinbär, rönn, salix, slån, tall och vildapel. Lönn och naverlönn ger skydd, medan lärkträd och svarta vinbär ger föda.

Tillvarata regnvatten

Regnvatten är idealiskt för trädgårdsbevattning. Det är kalkfattigt, gratis, har rätt temperatur och spar värdefullt vatten. Det räcker att ställa en tunna under stuprören i skuggigt läge.

 Trädgårdsdammar

Dammar och bäckar gör trädgården vacker, inbjuder till vila och är samtidigt ett värdefullt livsrum för många växter och djur. (Man ska dock inte ha för stora förväntningar på att vattenödlor och fiskar ska inta dammen.) Avstå från PVC-folie eller färdiga bottnar av ABS (akryl-butadin-styrol) eller glasfiberförstärkt plast. Försök hitta någon tätningsfolie av polyeten eller använd bentonitlera.

Tänk på att dammen inte ska ligga allt för soligt. Nischmiljörena är de rikaste och dammen bör därför ha en mjuk övergång mellan strandzonen och dammens djupare delar. Olika kärr-, strand- och vattenväxter planteras sedan i eller runt dammen, antingen i bottensubstratet eller i speciella växtkorgar. Grönfläckig padda eller lövgroda kan planteras in i samband med att dammen anläggs.