Trä

trä timmer knutarText och foto: Cathrine Bülow. Trä är ett sunt och förnyelsebart byggmaterial som använts sedan urminnes tider. I jämförelse med cement kräver det lite energi vid framställning.

Bygg helst med rent trä eller med sammansatta träprodukter utan limmer och kemiska tillsatser, som masonit och träullcementplattor. Satsa på kvalitetsvirke och konstruktivt träskydd, speciellt för utsatta delar av huset. Avstå från att använda tryckimpregnerat virke och giftiga träskyddsmedel. Undvik spånskivor.

Se upp med lim och träskydd

Rent trä från ett miljömässigt acceptabelt skogsbruk är en hälsosam och bra byggprodukt. Trots det finns det betydligt fler sjuka trähus än det finns stenhus. Det beror dels på att trä är fuktkänsligt och att mögelproblem lätt kan uppstå vid felkonstruktion och dels på att en mängd sammansatta byggmaterial i trä innehåller olika kemikalier, till exempel formaldehydhaltiga spånskivor och andra limmade träprodukter. Giftiga träskyddsmedel och tryckimpregnering är ett annat problem relaterat till konventionellt träbyggande. Läs mer under träskydd.

Skogsbruket och trähusen

I träden binds många gånger så mycket koldioxid som den mängd som släppts ut i atmosfären. Detta tillsammans med låg energiförbrukning vid virkesframställning gör trä till ett i grunden klimatsmart och miljömässigt bra byggmaterial.

Rovdrift, kalhyggen och användning av giftiga träskyddsmedel både vid odling och för behandling av färdigt virke har dock många gånger gjort träet till ett dåligt miljöval. Situationen har förbättras men mycket återstår att göra. Informationen om timrets härkomst försvinner ofta redan i sågverken och ännu behandlas skogens timmerstockar med giftiga träskyddsmedel.

Sverige är en av de största skogsproducenterna i världen. Virke står för en betydande del av våra exportintäkter. Priset för detta har delvis varit rovdrift med massavverkning, kalhyggen samt avverkning av urskog, fjällnära skog och andra speciellt värdefulla biotoper. På senare år har dock kunskapen om skogens betydelse ökat. Återväxten är numera god. Fler träd planteras än det avverkas, rena kalhyggen och användning av bekämpningsmedel har upphört. Gödslingen har minskat kraftigt.

Trots det återstår mycket att göra innan vi har ett ekologiskt skogsbruk. Alla träd har inte samma värde. En gammal skog, med en mångfald av olika arter, har helt andra naturvärden än monokulturskogar dominerade av gran. Att gynna ett biologiskt rikt skogsbestånd med såväl löv- som barrträd, att spara ett visst antal äldre träd samt ha ett naturligt skogsbruk där man varsamt avverkar timmer istället för att massavverka är idealet. I särskilt känsliga miljöer kan man köra med häst istället för med skogsmaskiner.

Sammanfattningsvis är trä ett miljövänligt byggmaterial under förutsättning att:

  • träet tas från ett skogsbruk som bedrivs med miljöhänsyn och där man sörjer för återväxten
  • virket inte besprutas, impregneras eller ytbehandlas med giftiga träskyddsmedel
  • träet används i sin rena form eller i sammansatta produkter tillsammans med andra naturmaterial och inte i t.ex. spånplattor som innehåller miljö- och hälsofarliga limmer.

Kvalitetsmärkning av trävaror

Det är idag främst tropiskt trä som är certifierat för att man ska ha en garanti för att det inte är regnskogsträ men även i Sverige är drygt 9 miljoner hektar svensk skog märkt. FSC (Forest Stewardship Council) är den ledande märkningen. Det är en sammanslutning av vissa miljöorganisationer, trävaruhandlare och vetenskapliga forskningsinstitut. Märkningen ställer krav på en lägsta norm för miljöanpassat skogsbruk men har dock kritiserats för att inte ha tillräckligt hårda kriterier. En märkning som ställer högre krav, ”eco-timber”,  har därför utvecklats men den är ännu inte särskilt spridd. Det finns också vissa mindre sågverk som tillhandahåller kvalitetsvirke som avverkats med särskild naturhänsyn. Läs mer under trähus.